Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2008-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5 - Strona 5

Strona 5 z 8

W odpowiednich przypadkach Urząd wypowiada się w swoim stanowisku na temat opcji dotyczących środków ograniczających ryzyko w kontekście zamierzonych zastosowań określonych w projekcie sprawozdania z oceny.

18.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/9

2. Jeżeli Urząd potrzebuje dodatkowych informacji, wówczas w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy ustanawia okres nie dłuższy niż 90 dni na złożenie tych informacji przez wnioskodawcę do Urzędu i państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy. W takim przypadku okres 90-dniowy przewidziany w ust. 1 zostaje przedłużony o dodatkowy okres przyznany przez Urząd. Urząd informuje o tym Komisję i państwa członkowskie. W swoim stanowisku Urząd uwzględnia wyłącznie informacje przedłożone w dodatkowym okresie.


3. Przyjęcie decyzji na mocy ust. 2 lit. b) będzie kończyło ocenę danej substancji czynnej przeprowadzaną na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12 Dostęp do sprawozdania z przeglądu Końcowe sprawozdanie z przeglądu, z wyłączeniem wszelkich części, które odnoszą się do informacji poufnych zawartych w dokumentacji i uznanych za takie zgodnie z art. 14 dyrektywy 91/414/EWG, zostaje przedłożone do konsultacji publicznej.

3. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy dokonuje oceny dodatkowych informacji i bezzwłocznie przedkłada je urzędowi, najpóźniej w terminie 60 dni od chwili otrzymania dodatkowych informacji.

ROZDZIAŁ III PROCEDURA PRZYSPIESZONA

4. W celu ułatwienia planowania prac Komisja i Urząd uzgadniają harmonogram wydawania stanowisk. Komisja i Urząd uzgadniają format, w jakim przedkładane są stanowiska Urzędu.

Artykuł 13 Warunki stosowania procedury przyspieszonej Jeżeli substancja z drugiego, trzeciego lub czwartego etapu była przedmiotem decyzji o niewłączeniu podjętej zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, a został sporządzony projekt sprawozdania z oceny, to każda osoba uczestnicząca w procedurze prowadzącej do podjęcia decyzji w charakterze powiadamiającego lub każda osoba, która – w porozumieniu z pierwotnym powiadamiającym – zastępowała go do celów niniejszego rozporządzenia, może przedłożyć wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 14–19 niniejszego rozporządzenia. Taki wniosek musi zostać przedłożony w terminie sześciu miesięcy od daty opublikowania decyzji o niewłączeniu w odniesieniu do substancji z trzeciego i czwartego etapu lub w terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do substancji z drugiego etapu.

Artykuł 11 Przedstawienie projektu dyrektywy lub projektu decyzji 1. Komisja, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek wniosku złożonego przez nią w celu zmiany załącznika do dyrektywy Rady 79/117/EWG (1), najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania stanowiska Urzędu lub informacji o nieprzedłożeniu przez wnioskodawcę brakujących elementów dokumentacji, przedkłada komitetowi projekt sprawozdania z przeglądu do ostatecznego zatwierdzenia podczas jego posiedzenia.

Wnioskodawca ma możliwość przedłożenia uwag dotyczących sprawozdania z przeglądu w terminie ustalonym przez Komisję.

Artykuł 14 Wniosek 1. Wniosek określony w art. 13 jest przedkładany państwu członkowskiemu, które pełniło rolę sprawozdawcy podczas procedury oceny zakończonej przyjęciem decyzji o niewłączeniu, chyba że inne państwo członkowskie poinformuje Komisję o zamiarze przeprowadzenia oceny w porozumieniu z pierwotnym państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy.

2. Dyrektywa lub decyzja jest przyjmowana – zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i w oparciu o sprawozdanie z przeglądu przewidziane w ust. 1 oraz przy uwzględnieniu uwag przedłożonych przez wnioskodawcę w terminie ustalonym przez Komisję na mocy ust. 1 – pod warunkiem, że:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 33 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu z Brazylii świeżego mięsa pochodzącego z bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 28) (1)

 • Dz. U. L15 - 32 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/548/WE w zakresie usunięcia pewnych typów łączy dzierżawionych z minimalnego zestawu łączy dzierżawionych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6635) (1)

 • Dz. U. L15 - 29 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 sierpnia 2006 r., 1 września 2006 r., 1 października 2006 r., 1 listopada 2006 r., 1 grudnia 2006 r. i 1 stycznia 2007 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia do UE

 • Dz. U. L15 - 28 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2007 r. zezwalająca na zakwaszanie moszczu gronowego i wina produkowanych w strefach uprawy winorośli B w Austrii w roku winiarskim 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5615)

 • Dz. U. L15 - 25 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L15 - 22 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2008 r.

 • Dz. U. L15 - 20 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L15 - 16 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L15 - 15 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L15 - 13 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L15 - 3 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L15 - 1 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 31/2008 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.