Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (1)

Data ogłoszenia:2008-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5 - Strona 6

Strona 6 z 8

a) włączenie substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w odpowiednich przypadkach podlega warunkom i ograniczeniom;

2. Przy składaniu wniosku wnioskodawca może, na mocy art. 14 dyrektywy 91/414/EWG, żądać, by niektóre części dodatkowych danych, o których mowa w art. 15 ust. 2, były traktowane jako poufne. W przypadku każdego dokumentu lub każdej części dokumentu musi on wyjaśnić, dlaczego mają być one traktowane jako poufne.

b) substancja czynna nie jest włączona do załącznika I do tej dyrektywy.


(1) Dz.U. L 33 z 8.2.1979, s. 36.

Wnioskodawca osobno przedkłada informacje, które mają być traktowane poufnie.

L 15/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.1.2008

Równocześnie przedkłada też wszelkie wnioski o ochronę danych na mocy art. 13 dyrektywy 91/414/EWG.

b) datę złożenia wniosku; c) tożsamość/nazwę i adres wnioskodawców;

Artykuł 15 Wymogi merytoryczne i proceduralne 1. Stosuje się następujące wymogi merytoryczne:

d) państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. Artykuł 17 Przedkładanie informacji przez strony trzecie 1. Każda osoba lub państwo członkowskie, które chce przedłożyć państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy informacje, które mogłyby okazać się przydatne podczas oceny i które dotyczą w szczególności potencjalnie niebezpiecznych skutków danej substancji czynnej lub jej pozostałości dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego, może to uczynić bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 91/414/EWG, nie później niż w terminie 90 dni od opublikowania informacji, o której mowa w art. 16. 2. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy bezzwłocznie przedkłada urzędowi i wnioskodawcy wszelkie otrzymane informacje. 3. Wnioskodawca może wysłać do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy oraz do Urzędu swoje uwagi dotyczące przedłożonych informacji, nie później niż 60 dni po ich otrzymaniu. Artykuł 18 Ocena państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy

a) specyfikacja substancji czynnej jest taka sama jak przedmiot decyzji o niewłączeniu. Może zostać zmieniona jedynie w stopniu, w jakim jest to konieczne, w świetle powodów leżących u podstaw wydania decyzji o niewłączeniu, dla umożliwienia włączenia tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG;

b) możliwe wykorzystania substancji są takie same jak wykorzystania będące przedmiotem decyzji o niewłączeniu. Mogą one zostać zmienione jedynie w stopniu, w jakim jest to konieczne, w świetle przyczyn leżących u podstaw wydania decyzji o niewłączeniu, dla umożliwienia włączenia tej substancji do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG;

c) do wnioskodawcy należy wykazanie, że wymogi art. 5 dyrektywy 91/414/EWG zostały spełnione.

2.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca przedkłada również:

a) dodatkowe dane niezbędne do rozpatrzenia konkretnych kwestii, które doprowadziły do przyjęcia decyzji o niewłączeniu;

b) wszelkie dodatkowe dane odzwierciedlające obecny stan wiedzy naukowej i technicznej, a w szczególności zmiany, jakie w nim zaszły od czasu przedłożenia danych, które doprowadziły do przyjęcia decyzji o niewłączeniu;

1. Termin, o którym mowa w art. 15 ust. 2, jest oceniany przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, określone w art. 14 ust. 1, chyba że to państwo członkowskie uzgodni z innym państwem członkowskim, że to drugie państwo członkowskie będzie pełniło rolę sprawozdawcy. Wnioskodawca, Komisja, Urząd i inne państwa członkowskie są powiadamiane o tych uzgodnieniach. 2. W terminie sześciu miesięcy od daty przedłożenia wniosku państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przekazuje urzędowi i Komisji ocenę dodatkowych informacji dołączonych do sprawozdania, zwanego dalej „dodatkowym sprawozdaniem”, które powinno odzwierciedlać obecny stan wiedzy naukowej i technicznej, oraz, jeśli jest to konieczne, informacji pochodzących z pierwotnej dokumentacji, przy uwzględnieniu dostępnych informacji dotyczących potencjalnie niebezpiecznych skutków, przedłożonych przez jakąkolwiek trzecią stronę, i uwag otrzymanych od wnioskodawcy zgodnie z art. 17 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 15 POZ 5 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 33 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu z Brazylii świeżego mięsa pochodzącego z bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 28) (1)

 • Dz. U. L15 - 32 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2003/548/WE w zakresie usunięcia pewnych typów łączy dzierżawionych z minimalnego zestawu łączy dzierżawionych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6635) (1)

 • Dz. U. L15 - 29 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących, stosowanych od dnia 1 sierpnia 2006 r., 1 września 2006 r., 1 października 2006 r., 1 listopada 2006 r., 1 grudnia 2006 r. i 1 stycznia 2007 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkowskich przez okres do dziewiętnastu miesięcy od ich przystąpienia do UE

 • Dz. U. L15 - 28 z 200818.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2007 r. zezwalająca na zakwaszanie moszczu gronowego i wina produkowanych w strefach uprawy winorośli B w Austrii w roku winiarskim 2007/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5615)

 • Dz. U. L15 - 25 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L15 - 22 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu styczeń 2008 r.

 • Dz. U. L15 - 20 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 37/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L15 - 16 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L15 - 15 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L15 - 13 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 34/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L15 - 3 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L15 - 1 z 200818.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 31/2008 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.