Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 150 POZ 28

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 150 POZ 28

Strona 1 z 9
L 150/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń

(Wersja skodyfikowana) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93 i 94,

Należy odpowiedzieć na zagrożenia dla interesów finansowych Wspólnoty i państw członkowskich oraz dla rynku wewnętrznego wynikające z nadużyć finansowych, aby w lepszy sposób zapewnić jego konkurencyjność i neutralność fiskalną.


uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

Niezbędne jest zatem przyjęcie wspólnych zasad w sprawie pomocy wzajemnej przy odzyskiwaniu wierzytelności.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy sporządzić jej wersję ujednoliconą.

Reguły te powinny być stosowane do odzyskiwania wierzytelności wynikających z różnych środków, które są częścią systemu całkowitego lub częściowego finansowania Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, do dochodzenia opłat wyrównawczych i innych opłat, opłat przy przywozie i wywozie, podatku od wartości dodanej, akcyzy zharmonizowanej (od przetworzonego tytoniu, od alkoholu i napojów alkoholowych oraz od olejów mineralnych), a także podatków od dochodu i kapitału oraz podatków od składek ubezpieczeniowych. Powinny one również stosować się do dochodzenia odsetek, kar i grzywien administracyjnych, z wyłączeniem sankcji karnych, oraz kosztów towarzyszących takim roszczeniom.

(2)

Fakt, iż przepisy prawa krajowego odnoszące się do odzyskiwania wierzytelności są stosowane jedynie na terytorium danego państwa, jest sam w sobie przeszkodą w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Sytuacja ta uniemożliwia pełne i rzetelne stosowanie zasad wspólnotowych, szczególnie w zakresie wspólnej polityki rolnej, oraz ułatwia nadużycia finansowe.

(6)

(1) Opinia z dnia 19 czerwca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 93 z 27.4.2007, s. 15. (3) Dz.U. L 73 z 19.3.1976, s. 18. Dyrektywa ostatnio zmieniona aktem przystąpienia z 2003 r. Pierwotny tytuł dyrektywy brzmiał „dyrektywa Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń wynikających z operacji będących częścią systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz rolniczych opłat wyrównawczych i opłat celnych”. Tytuł ten został zmieniony dyrektywą 79/1071/EWG (Dz.U. L 331 z 27.12.1979, s. 10), dyrektywą 92/12/EWG (Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 1) oraz dyrektywą 2001/44/WE (Dz.U. L 175 z 28.6.2001, s. 17). (4) Zob. załącznik I części A i B.

Wzajemna pomoc powinna składać się z następujących elementów: organ współpracujący musi z jednej strony dostarczyć organowi wnioskującemu informacje, których ten potrzebuje w celu odzyskania wierzytelności powstających w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, oraz powiadomić dłużnika o wszystkich instrumentach odnoszących się do takich wierzytelności pochodzących z tego państwa członkowskiego, a z drugiej strony organ współpracujący musi, na prośbę organu wnioskującego, przystąpić do odzyskiwania wierzytelności powstałych w państwie członkowskim, w którym ten ma siedzibę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 150 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 39 z 200810.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2411)

 • Dz. U. L150 - 7 z 200810.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, oraz rozporządzenia (WE) nr 1439/95, (WE) nr 245/2001, (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 1580/2007 i (WE) nr 382/2008 uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1119/79

 • Dz. U. L150 - 5 z 200810.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L150 - 3 z 200810.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L150 - 1 z 200810.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.