Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 150 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2411)

Data ogłoszenia:2008-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 150 POZ 39

10.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/39

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2411)


(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2008/428/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w zwalczanie rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. (2), przyznano wkład finansowy na realizację środków podjętych w celu zwalczania ogniska tej choroby, w wysokości 50 % wydatków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 4 ust. 2,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2005 r. w Zjednoczonym Królestwie wystąpiły ogniska rzekomego pomoru drobiu. Pojawienie się tej choroby stanowiło poważne zagrożenie dla zwierząt gospodarskich we Wspólnocie.

(5)

Zgodnie z tą decyzją wkład finansowy Wspólnoty ma zostać wypłacony na podstawie wniosku złożonego przez Zjednoczone Królestwo w dniu 11 czerwca 2007 r. oraz załączonych dokumentów określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3).

(2)

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i jej możliwie najszybszego zwalczenia Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w kwalifikowalne wydatki poniesione przez państwo członkowskie w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu choroby, zgodnie z decyzją 90/424/EWG.

W świetle powyższego należy obecnie ustalić całkowitą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w kwalifikowalne wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r.

(6)

(3)

Decyzją Komisji 2006/602/WE z dnia 6 września 2006 r. dotyczącą wkładu finansowego Wspólnoty

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję zgodnie ze wspólnotowymi przepisami weterynaryjnymi oraz warunki przyznawania wspólnotowego wkładu finansowego wskazują, że nie można uznać całej zgłoszonej we wniosku kwoty wydatków za kwalifikowalną.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

(2) Dz.U. L 246 z 8.9.2006, s. 7. (3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

L 150/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2008

(7)

Uwagi Komisji, sposób obliczenia kosztów kwalifikowalnych oraz końcowe wnioski zostały przekazane Zjednoczonemu Królestwu pismem z dnia 21 grudnia 2007 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Królestwie w 2005 r. na mocy decyzji 2006/602/WE ustala się na 75 958,12 EUR. Artykuł 2

(8)

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Artykuł 1 Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze zwalczaniem rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 150 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 28 z 200810.6.2008

  Dyrektywa Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L150 - 7 z 200810.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, oraz rozporządzenia (WE) nr 1439/95, (WE) nr 245/2001, (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 1580/2007 i (WE) nr 382/2008 uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1119/79

 • Dz. U. L150 - 5 z 200810.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L150 - 3 z 200810.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L150 - 1 z 200810.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.