Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 150 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, oraz rozporządzenia (WE) nr 1439/95, (WE) nr 245/2001, (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 1580/2007 i (WE) nr 382/2008 uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1119/79

Data ogłoszenia:2008-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 150 POZ 7

Strona 1 z 19
10.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 514/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 376/2008 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, oraz rozporządzenia (WE) nr 1439/95, (WE) nr 245/2001, (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 341/2007, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 1580/2007 i (WE) nr 382/2008 uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1119/79


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (3)

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 59 ust. 3 oraz art. 62 ust. 1,

(4)

W odniesieniu do wywozu art. 167 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje wywozowe mogą być przyznawane tylko na produkty wymienione w art. 162 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia po przedłożeniu pozwolenia na wywóz. Zgodnie z art. 161 niniejszego rozporządzenia Komisja może nałożyć obowiązek przedłożenia pozwolenia na wywóz ze Wspólnoty jednego lub większej liczby produktów.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (2), w szczególności jego art. 134 i art. 161 ust. 3 w związku z jego art. 4,

(5)

W celu zarządzania przywozem i wywozem, Komisja ma prawo określić, dla których produktów wymagane będzie przedłożenie pozwolenia na przywóz i/lub wywóz. Oceniając potrzeby systemu pozwoleń, Komisja powinna uwzględnić odpowiednie instrumenty zarządzania rynkami, a w szczególności instrumenty monitorowania przywozu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od dnia 1 lipca 2008 r. w odniesieniu do głównych sektorów wspólnej organizacji rynków rolnych zacznie obowiązywać rozporządzenie (WE) nr 1234/2007, zgodnie z jego art. 204. Komisja powinna zatem przyjąć stosowne środki zmieniające lub uchylające odnośne rozporządzenia sektorowe by zapewnić właściwe stosowanie rozporządzenia od wspomnianej daty.

Sytuacja ta stwarza okazję do dogłębnego przeanalizowania obowiązujących przepisów dotyczących rynków poszczególnych sektorów oraz do ponownego rozważenia stosowanych obecnie praktyk przyznawania pozwoleń mając na względzie uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych państw członkowskich i podmiotów gospodarczych. Dla celów jasności wspomniane przepisy należy uwzględnić w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3).

(2)

Artykuł 130 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że nie naruszając przypadków, w których pozwolenia na przywóz są wymagane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Komisja może nałożyć obowiązek przedłożenia pozwolenia na przywóz do Wspólnoty jednego z produktów lub większej ich liczby w ramach wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 z jednej strony wymaga stosowania pozwoleń na przywóz w ramach zarządzania systemem przywozu ryżu łuskanego i bielonego z uwzględnieniem ilości, które mają być przywożone, a z drugiej strony w ramach zarządzania systemem przywozu cukru stosowania umów preferencyjnych.

(6)

Ze względu na ograniczone wielkości kontyngentów i ogromne ilości objęte wnioskami, system przyznawania pozwoleń jest właściwym mechanizmem zarządzania kontyngentami taryfowymi w przywozie i wywozie administrowanymi inną metodą niż w oparciu o chronologiczną kolejność składania wniosków, według zasady „kto pierwszy ten lepszy”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 150 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L150 - 39 z 200810.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia, służących zwalczaniu rzekomego pomoru drobiu w Zjednoczonym Królestwie w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2411)

 • Dz. U. L150 - 28 z 200810.6.2008

  Dyrektywa Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L150 - 5 z 200810.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L150 - 3 z 200810.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 512/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L150 - 1 z 200810.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 511/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.