Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do ratyfikacji konwencji haskiej z 1996 roku o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci lub do przystąpienia do tej konwencji w interesie Wspólnoty Europejskiej i upoważniająca niektóre państwa członkowskie do złożenia deklaracji w sprawie stosowania wewnętrznych zasad prawa wspólnotowego w tej dziedzinie

Data ogłoszenia:2008-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 36

Strona 1 z 2
L 151/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2008

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 czerwca 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do ratyfikacji konwencji haskiej z 1996 roku o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci lub do przystąpienia do tej konwencji w interesie Wspólnoty Europejskiej i upoważniająca niektóre państwa członkowskie do złożenia deklaracji w sprawie stosowania wewnętrznych zasad prawa wspólnotowego w tej dziedzinie (2008/431/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c), art. 67 ust. 1 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(5)

Po przyjęciu decyzji 2003/93/WE Rada i Komisja uzgodniły, że w związku z tą decyzją Komisja we właściwym czasie przedstawi wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji lub do przystąpienia do niej w interesie Wspólnoty.

uwzględniając wniosek Komisji,

Niektóre państwa członkowskie konwencję lub przystąpiły do niej.

już

ratyfikowały

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota dąży do ustanowienia wspólnej przestrzeni sądowej, której podstawą będzie zasada wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych.

(2)

Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci (dalej zwana „konwencją”), zawarta w dniu 19 października 1996 r. w ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, stanowi cenny wkład w ochronę dzieci na szczeblu międzynarodowym. Pożądane jest zatem jak najszybsze rozpoczęcie stosowania jej postanowień.

Niektóre artykuły konwencji oddziałują na wspólnotowe prawodawstwo wtórne w zakresie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń, w szczególności na rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (3). Państwa członkowskie zachowują swoje kompetencje w odniesieniu do tych kwestii objętych konwencją, które nie oddziałują na prawo wspólnotowe. Zawarcie przedmiotowej konwencji leży zatem w kompetencjach zarówno Wspólnoty, jak i państw członkowskich.

(7)

Zgodnie z postanowieniami konwencji jej stronami mogą być wyłącznie suwerenne państwa. Z tego powodu Wspólnota nie może ratyfikować konwencji ani do niej przystąpić.

(3)

Decyzją 2003/93/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. (2) Rada upoważniła państwa członkowskie do podpisania konwencji w interesie Wspólnoty. Państwa będące państwami członkowskimi Wspólnoty w tym okresie podpisały konwencję w Hadze w dniu 1 kwietnia 2003 r.; wyjątkiem były Niderlandy, które podpisały konwencję wcześniej. Inne państwa członkowskie, które nie były państwami członkowskimi Wspólnoty w dniu 1 kwietnia 2003 r., także podpisały konwencję.

(8)

Rada powinna w związku z tym upoważnić państwa członkowskie, w drodze wyjątku, do ratyfikowania konwencji lub do przystąpienia do niej w interesie Wspólnoty, na warunkach określonych w niniejszej decyzji; upoważnienie nie powinno jednak dotyczyć tych państw członkowskich, które już ratyfikowały konwencję lub do niej przystąpiły.

(1) Dz.U. C 82 E z 1.4.2004, s. 307. (2) Dz.U. L 48 z 21.2.2003, s. 3.

(3) Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2116/2004 (Dz.U. L 367 z 14.12.2004, s. 1).

11.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/37

(9)

Aby zagwarantować stosowanie wspólnotowych zasad uznawania i wykonywania orzeczeń we Wspólnocie, w art. 2 decyzji 2003/93/WE nałożono na państwa członkowskie wymóg złożenia deklaracji podczas podpisywania konwencji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 55 z 200811.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2709) (1)

 • Dz. U. L151 - 49 z 200811.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1937) (1)

 • Dz. U. L151 - 39 z 200811.6.2008

  Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

 • Dz. U. L151 - 35 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 33 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 31 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w obszarach ICES Vb, VI i VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L151 - 27 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Volailles de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L151 - 26 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę dopłat do przechowywania nieprzetworzonych suszonych winogron i nieprzetworzonych suszonych fig

 • Dz. U. L151 - 5 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich

 • Dz. U. L151 - 3 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1200/2005, (WE) nr 184/2007, (WE) nr 243/2007, (WE) nr 1142/2007, (WE) nr 1380/2007 i (WE) nr 165/2008 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.