Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich

Data ogłoszenia:2008-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 5

Strona 1 z 7
11.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Do celów procedury kontrolnej należy ustalić rodzaje stosowanych przyrządów pomiarowych oraz sposoby ich stosowania, sposób wybierania oczek sieci do pomiaru, metody mierzenia każdego z nich, sposób obliczania rozmiaru oczek sieci, procedurę wyboru przędzy oczek do oceny grubości przędzy oraz przebieg procedury inspekcji.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (1), w szczególności jego art. 48,

(5)

Jeżeli kapitan statku rybackiego kwestionuje wynik pomiaru w czasie inspekcji, należy przewidzieć kolejny i ostateczny pomiar.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 850/98 ustanawia środki techniczne w zakresie zachowania zasobów, mające zastosowanie do połowów i wyładunków zasobów rybołówstwa na wodach morskich znajdujących się pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją państw członkowskich. Rozporządzenie to przewiduje między innymi szczegółowe zasady, które należy przyjąć w celu oceny grubości przędzy i ustalania rozmiaru oczek sieci rybackich.

Z uwagi na przejrzystość prawodawstwa wspólnotowego należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 129/2003 i zastąpić je niniejszym rozporządzeniem.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zasobów Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 129/2003 z dnia 24 stycznia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady ustalania rozmiaru oczek i grubości sznurka sieci rybackich (2) zawiera pewnie przepisy techniczne dotyczące stosowania przyrządów pomiarowych w celu ustalenia rozmiaru oczek i grubości przędzy sieci rybackich. Jednak aktualne stosowanie tych przyrządów pomiarowych przez inspektorów rybołówstwa wywołuje w niektórych przypadkach spory między inspektorami rybołówstwa a rybakami, dotyczące metod i wyników pomiarów oczek w zależności od sposobu wykorzystania wspomnianych instrumentów pomiarowych.

ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich przez wspólnotowych i krajowych inspektorów.

(3)

Ponadto niedawny rozwój techniczny w zakresie instrumentów służących do ustalania rozmiaru oczek sieci rybackich zwiększył ich precyzyjność. Należy przewidzieć stosowanie tych ulepszonych instrumentów przez wspólnotowych i krajowych inspektorów rybołówstwa. W związku z tym stosowanie nowego przyrządu pomiarowego powinno być obowiązkowe dla wspólnotowych i krajowych inspektorów rybołówstwa w państwach członkowskich i należy go oznaczyć jako „przyrząd pomiarowy WE”.

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

(1) Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2166/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, s. 5). (2) Dz.U. L 22 z 25.1.2003, s. 5.

a) „przyrząd do pomiaru oczek sieci” oznacza przyrząd do pomiaru prześwitu oczek sieci posiadający dwie szczęki, który automatycznie przykłada do oczek sieci siły wzdłużne wynoszące od 5 do 180 N, z dokładnością do 1 N;

L 151/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 55 z 200811.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2709) (1)

 • Dz. U. L151 - 49 z 200811.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1937) (1)

 • Dz. U. L151 - 39 z 200811.6.2008

  Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

 • Dz. U. L151 - 36 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do ratyfikacji konwencji haskiej z 1996 roku o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci lub do przystąpienia do tej konwencji w interesie Wspólnoty Europejskiej i upoważniająca niektóre państwa członkowskie do złożenia deklaracji w sprawie stosowania wewnętrznych zasad prawa wspólnotowego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L151 - 35 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 33 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 31 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w obszarach ICES Vb, VI i VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L151 - 27 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Volailles de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L151 - 26 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę dopłat do przechowywania nieprzetworzonych suszonych winogron i nieprzetworzonych suszonych fig

 • Dz. U. L151 - 3 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1200/2005, (WE) nr 184/2007, (WE) nr 243/2007, (WE) nr 1142/2007, (WE) nr 1380/2007 i (WE) nr 165/2008 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.