Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 55 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. wprowadzająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2709) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 55 - Strona 2

Strona 2 z 3

Zanieczyszczenie olejem mineralnym zostało następnie stwierdzone w licznych przesyłkach surowego oleju słonecznikowego pochodzącego z Ukrainy przywiezionych do Wspólnoty w ostatnich miesiącach. Olej słonecznikowy zawierający wysokie stężenie oleju mineralnego jest niezdatny do spożycia przez ludzi, a zatem uznaje się go za niebezpieczny. Źródło zanieczyszczenia jest jak dotąd nieznane. Komisja Europejska wielokrotnie apelowała do władz ukraińskich o dostarczenie informacji na temat pochodzenia zanieczyszczeń oraz podjętych środków mających im zapobiec w przyszłości. Od władz ukraińskich oczekiwano również gwarancji ustanowienia skutecznych środków zmierzających do zapewnienia kontroli wyrywkowych i analiz na obecność oleju mineralnego w partiach oleju słonecznikowego opuszczających Ukrainę i przeznaczonych do Wspólnoty Europejskiej. Na Ukrainie prowadzone jest postępowanie śledcze zmierzające do ustalenia źródła zanieczyszczeń. Władze ukraińskie zobowiązały się poza tym do ustanowienia odpowiedniego systemu kontroli, który zagwarantuje zaświadczenie nieobecności niedopuszczalnych stężeń oleju mineralnego we wszystkich partiach oleju słonecznikowego przeznaczanych na wywóz do Unii Europejskiej. Komisji należy jednak jeszcze dostarczyć szczegóły funkcjonowania tego systemu kontroli. Komisja powinna następnie dokonać oceny systemu kontroli i zaświadczeń w celu zweryfikowania jego dokładności i wiarygodności,


(2)

(5)

(3)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 202/2008 (Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 17).

L 151/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2008

(6)

Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewiduje możliwość przyjęcia stosownych wspólnotowych środków nadzwyczajnych dla żywności i pasz przywożonych z kraju trzeciego w celach ochrony zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy takie ryzyko nie może być zadowalająco ograniczone za pomocą środków podjętych przez poszczególne państwa członkowskie. Do czasu wydania oceny i zatwierdzenia systemu kontroli i zaświadczeń, który zostanie ustanowiony przez władze ukraińskie, należy zaprzestać przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego lub wysyłanego z terytorium Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym. Państwa członkowskie zostały powiadomione o odnotowanym zanieczyszczeniu i podjęły stosowne kroki zmierzające do wycofania zanieczyszczonego oleju słonecznikowego i produktów zawierających zanieczyszczony olej słonecznikowy wprowadzonych już do obrotu, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej przekazanym za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania w zakresie żywności i pasz (RASFF). Zważywszy na pilny charakter sprawy, w oczekiwaniu na spotkanie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt oraz po powiadomieniu władz Ukrainy, w dniu 23 maja 2008 r. Komisja przyjęła decyzję 2008/388/WE wprowadzającą specjalne warunki w odniesieniu do przywozu oleju słonecznikowego pochodzącego i wysyłanego z Ukrainy z powodu ryzyka zanieczyszczenia olejem mineralnym (1), zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 53 ust. 2, akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Środki, o których mowa powyżej, należy potwierdzić i uzupełnić w odniesieniu do kosztów kontroli prowadzonych przez właściwe organy państw członkowskich. Należy zatem uchylić i zastąpić decyzję Komisji 2008/388/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

oleju mineralnego, wyniki kontroli wyrywkowej oraz analizy pod kątem obecności oleju mineralnego. 2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, będzie ważne wyłącznie w odniesieniu do przesyłek oleju słonecznikowego importowanego do Wspólnoty, o ile kontrola wyrywkowa i analiza danej partii oraz wystawienie świadectwa nastąpiły po dokonaniu przez Komisję oceny i formalnym zatwierdzeniu systemu kontroli i zaświadczeń ustanowionego przez władze ukraińskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 151 POZ 55 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 49 z 200811.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1937) (1)

 • Dz. U. L151 - 39 z 200811.6.2008

  Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

 • Dz. U. L151 - 36 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do ratyfikacji konwencji haskiej z 1996 roku o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci lub do przystąpienia do tej konwencji w interesie Wspólnoty Europejskiej i upoważniająca niektóre państwa członkowskie do złożenia deklaracji w sprawie stosowania wewnętrznych zasad prawa wspólnotowego w tej dziedzinie

 • Dz. U. L151 - 35 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 33 z 200811.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L151 - 31 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w obszarach ICES Vb, VI i VII (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L151 - 27 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Volailles de Loué (ChOG))

 • Dz. U. L151 - 26 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 kwotę dopłat do przechowywania nieprzetworzonych suszonych winogron i nieprzetworzonych suszonych fig

 • Dz. U. L151 - 5 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich

 • Dz. U. L151 - 3 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1200/2005, (WE) nr 184/2007, (WE) nr 243/2007, (WE) nr 1142/2007, (WE) nr 1380/2007 i (WE) nr 165/2008 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200811.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.