Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (1)

Data ogłoszenia:2008-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 1

Strona 1 z 17
12.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171 i 172,


Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Współpraca, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (2) podkreśla istnienie zapotrzebowania na ambitne ogólnoeuropejskie partnerstwa publiczno-prywatne, które przyspieszą rozwój głównych technologii oraz szeroko zakrojone działania badawcze na poziomie wspólnotowym, w tym zwłaszcza WIT. W programie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zawartym w strategii lizbońskiej podkreśla się potrzebę stworzenia warunków sprzyjających inwestowaniu w wiedzę i innowacje we Wspólnocie w celu zwiększenia konkurencyjności, tempa wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W marcu 2007 r. Rada Europejska stwierdziła w konkluzjach, że „państwa członkowskie były zdecydowane promować innowacje ekologiczne, przyjmując ambitne podejście, korzystając w pełni z możliwości wiodących rynków w obszarach takich, jak trwałe i bezpieczne technologie o niskiej emisji dwutlenku węgla, energia ze źródeł odnawialnych oraz racjonalne wykorzystanie energii i zasobów” i uznała „potrzebę intensyfikacji badań w zakresie energii, w szczególności przyspieszenia wzrostu konkurencyjności energii wytwarzanych w sposób zrównoważony – zwłaszcza ze źródeł odnawialnych – i technologii o niskiej emisji dwutlenku węgla oraz dalszego rozwoju technologii umożliwiających racjonalne wykorzystywanie energii”. W konkluzjach z dnia 3 marca 2003 r., z dnia 22 września 2003 r. i z dnia 24 września 2004 r. Rada podkreśliła znaczenie dalszego rozwijania działań stanowiących kontynuację planu działań mających na celu przeznaczenie 3 % PKB Unii na badania i politykę w sprawie innowacji, w tym opracowania nowych inicjatyw mających na celu intensyfikację współpracy między przemysłem a sektorem publicznym w zakresie finansowania badań w celu wzmocnienia ponadnarodowych powiązań publiczno-prywatnych.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (1) (zwanego dalej „siódmym programem ramowym”) przewiduje udział Wspólnoty w ustanowieniu długoterminowych partnerstw publiczno-prywatnych w postaci wspólnych inicjatyw technologicznych (dalej zwanych WIT), które mogłyby być realizowane przez wspólne przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 171 Traktatu. WIT powstały jako dorobek europejskich platform technologicznych (dalej zwanych EPT) utworzonych już w ramach szóstego programu ramowego i obejmują wybrane aspekty badań w danej dziedzinie. Powinny one łączyć inwestycje sektora prywatnego z finansowaniem europejskimi środkami publicznymi, w tym środkami pochodzącymi z siódmego programu ramowego.

(5)

(1) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 66. Sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 30.

L 153/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2008

(6)

W listopadzie 2003 r. Rada Europejska przyjęła europejską inicjatywę na rzecz wzrostu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 42 z 200812.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 8, s. 46)

 • Dz. U. L153 - 37 z 200812.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L153 - 36 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L153 - 35 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków z Francji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 34 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 33 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do okresu wykorzystania alkoholu winnego przyznanego na nowe zastosowania przemysłowe

 • Dz. U. L153 - 23 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przywozu produktów z krwi przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

 • Dz. U. L153 - 21 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.