Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przywozu produktów z krwi przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2008-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 23

Strona 1 z 4
12.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 523/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przywozu produktów z krwi przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, art. 28 akapit drugi, art. 29 ust. 3 akapit pierwszy oraz art. 32 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 stanowi, że produkty z krwi służące do wytwarzania produktów technicznych muszą być poddane szczególnej obróbce lub pochodzić z kraju lub regionu wolnego od pewnych chorób bez przeprowadzania szczepień. Wiele krajów lub niektóre ich regiony mają jednak prawo dostarczać świeże mięso przeżuwaczy do Wspólnoty, ponieważ prowadząc szczepienia, są wolne od zachorowań na pryszczycę, i zakłada się, że ryzyko ewentualnego występowania wirusa jest ograniczone. Podobnie należy zezwolić na przywóz niepoddanych obróbce produktów z krwi przeżuwaczy z takich krajów i regionów pod warunkiem, że produkty te w bezpiecznych warunkach przekazywane są do dalszej obróbki w miejscu przeznaczenia. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 stanowi także, iż w przypadku produktów z krwi przeżuwaczy, region pochodzenia musi posiadać prawo przywozu do Wspólnoty żywych zwierząt tego samego gatunku. Zgodnie z normami międzynarodowymi prawdopodobieństwo zakażenia danymi chorobami poprzez produkty z krwi jest mniejsze niż poprzez żywe zwierzęta. Należy więc usunąć ten warunek z odpowiednich wymogów. Część VI.A załącznika XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 zawiera wykazy państw trzecich, w odniesieniu do których państwa członkowskie mogą udzielić zezwolenia na przywóz produktów z krwi przeznaczonych do celów technicznych. W wykazach tych zawarte są jedynie kraje, z których dozwolony jest przywóz wszystkich rodzajów świeżego mięsa pochodzącego od zwierząt danych gatunków przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Ponieważ obowiązujące wymogi pozwalają na obróbkę produktów z krwi, wykazy te powinny być rozszerzone także na kraje, z których nie jest dozwolony przywóz świeżego mięsa pochodzącego od zwierząt danych gatunków, ale które są w stanie sprostać wymogom obróbki. Dla przejrzystości powinny jednak zostać przewidziane odrębne świadectwa zdrowia dla produktów z krwi poddanych i niepoddanych obróbce. Należy zaktualizować wymogi związane z przywozem produktów z krwi drobiu i innych gatunków ptaków, odnosząc się do norm międzynarodowych zawartych w Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i ludzi w odniesieniu do przywozu oraz przewozu tranzytowego przez terytorium Wspólnoty produktów z krwi przeznaczonych do celów technicznych, włącznie ze wzorami świadectw weterynaryjnych stosowanych w przywozie oraz listą krajów objętych zezwoleniem na przywóz. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 stanowi, że produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane ze zwierząt, które były leczone niektórymi substancjami zakazanymi w dyrektywie Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotyczącej zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym i uchylającej dyrektywy 81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG (2), mogą być przywożone do Wspólnoty jedynie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 lub ze szczególnymi zasadami, które zostaną ustanowione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 42 z 200812.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 8, s. 46)

 • Dz. U. L153 - 37 z 200812.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L153 - 36 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L153 - 35 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków z Francji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 34 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 33 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do okresu wykorzystania alkoholu winnego przyznanego na nowe zastosowania przemysłowe

 • Dz. U. L153 - 21 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L153 - 1 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.