Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Data ogłoszenia:2008-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 36

L 153/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2008

DECYZJA RADY z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (2008/436/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (1), w szczególności jego art. 4, uwzględniając przedstawiony Radzie i Komisji wykaz kandydatów dotyczący przedstawicieli organizacji pracowników, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł Członkiem Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 17 września 2009 r., zostaje niniejszym mianowana następująca osoba: I. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNIKÓW

SŁOWENIA

Pan Marjan URBANČ Stowarzyszenie Wolnych Związków Zawodowych w Słowenii

Na mocy decyzji z dnia 18 września 2006 r. (2) Rada mianowała członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres od dnia 18 września 2006 r. do dnia 17 września 2009 r. W następstwie rezygnacji pana Gregora MIKLICA zwolniło się stanowisko członków zarządu centrum w kategorii przedstawicieli organizacji pracowników,

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 czerwca 2008 r. W imieniu Rady

M. COTMAN

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2051/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, s. 1). (2) Dz.U. C 240 z 5.10.2006, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 42 z 200812.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 8, s. 46)

 • Dz. U. L153 - 37 z 200812.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L153 - 35 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków z Francji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 34 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 33 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do okresu wykorzystania alkoholu winnego przyznanego na nowe zastosowania przemysłowe

 • Dz. U. L153 - 23 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przywozu produktów z krwi przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

 • Dz. U. L153 - 21 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L153 - 1 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.