Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 37

Strona 1 z 5
12.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/37

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2008/437/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, B. NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

1. Obowiązki przedsiębiorstw składających zobowiązanie Zobowiązanie złożone przez przedsiębiorstwa nakłada na nie m.in. obowiązek odsprzedaży produktu objętego zobowiązaniem pierwszemu niezależnemu klientowi we Wspólnocie Europejskiej po cenie wyższej od ustalonej minimalnej ceny odsprzedaży („MCO”), jak określono w zobowiązaniu oraz w towarzyszącym mu liście.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), w szczególności jego art. 8,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

W sekcji 3.1 zobowiązania przedsiębiorstwa podjęły się zagwarantować, że produkt objęty postępowaniem, po przyznaniu jakichkolwiek bezpośrednich lub odroczonych bonifikat, rabatów, kredytów lub innych korzyści związanych bezpośrednio lub pośrednio ze sprzedażą, na poziomie ceny cif, nie zostanie sprzedany poniżej MCO.

W lipcu 2005 r. Rada rozporządzeniem (WE) nr 1212/2005 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(6)

(2)

Komisja decyzją 2006/109/WE (3) przyjęła zobowiązanie cenowe złożone m.in. przez Benito Group, w tym Fundició Dúctil Benito, S.L. (Hiszpania), Benito France, S.A.R.L, Zibo Benito Metalwork Co., Ltd, Benito (Tianjin) Metals Products Co., Ltd, oraz Qingdao Benito Metals Products Co. Ltd („Benito Group” lub „przedsiębiorstwa”).

W sekcji 3.10 zobowiązania przedsiębiorstwa podjęły się obliczyć MCO na podstawie gotówkowej lub równoważnej formy warunków płatności, tj. bez kredytu udzielonego klientowi. Zgodnie z wymienioną sekcją zobowiązania, jeżeli forma warunków płatności (wskazana na fakturze handlowej, na fakturze odsprzedaży lub w inny sposób umownie uzgodniona) różni się od formy gotówkowej lub jej równoważnej, wtedy cena porównywana z MCO powinna zostać obniżona, na zasadzie proporcjonalności, o 1 % za każdy dodatkowy miesiąc przyznanego kredytu.

(3)

Przedsiębiorstwa, których zobowiązania zostały przyjęte, ponoszą solidarną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie zobowiązania. Oznacza to, że jeżeli jeden z członków Benito Group naruszy wymienione zobowiązanie, powinno ono zostać wycofane w odniesieniu do wszystkich członków tej grupy.

(7)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). 2) Dz.U. L 199 z 29.7.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 426/2008 (Dz.U. L 129 z 17.5.2008, s. 1). (3) Dz.U. L 47 z 17.2.2006, s. 59.

Warunki zobowiązania nakładają na przedsiębiorstwo obowiązek regularnego i szczegółowego informowania Komisji i przedkładania kwartalnych sprawozdań z dokonywanej sprzedaży i odsprzedaży do Wspólnoty Europejskiej produktu objętego postępowaniem. Takie sprawozdania powinny dotyczyć transakcji odsprzedaży produktu objętego zobowiązaniem, który został zakupiony od przedsiębiorstw powiązanych w ChRL, a także transakcji odsprzedaży tego produktu, w przypadku gdy zakupów dokonano od jakichkolwiek innych chińskich przedsiębiorstw.

L 153/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 153 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 42 z 200812.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 7, tom 8, s. 46)

 • Dz. U. L153 - 36 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L153 - 35 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków z Francji do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 34 z 200812.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L153 - 33 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do okresu wykorzystania alkoholu winnego przyznanego na nowe zastosowania przemysłowe

 • Dz. U. L153 - 23 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przywozu produktów z krwi przeznaczonych do wytwarzania produktów technicznych (1)

 • Dz. U. L153 - 21 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2008 z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L153 - 1 z 200812.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 521/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.