Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 154 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 154 POZ 17

12.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/17

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 9/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/43/WE z dnia 17 stycznia 2003 r. ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (2). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/593/WE z dnia 7 sierpnia 2003 r. zmieniającą decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/190/WE z dnia 1 marca 2006 r. zmieniającą decyzję 97/808/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do wykładzin podłogowych (4). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/213/WE z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (5). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/600/WE z dnia 4 września 2006 r. ustanawiającą klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów budowlanych dotyczącą dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymi (6). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/673/WE z dnia 5 października 2006 r. zmieniającą decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do płyt gipsowo-kartonowych (7). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/751/WE z dnia 27 października 2006 r. zmieniającą decyzję 2000/147/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (8). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2007/348/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającą decyzję 2003/43/WE ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do płyt drewnopochodnych (9),

Dz.U. L 289 z 19.10.2006, s. 17. Dz.U. L 13 z 18.1.2003, s. 35. Dz.U. L 201 z 8.8.2003, s. 25. Dz.U. L 66 z 8.3.2006, s. 47. Dz.U. L 79 z 16.3.2006, s. 27. Dz.U. L 244 z 7.9.2006, s. 24. Dz.U. L 276 z 7.10.2006, s. 77. Dz.U. L 305 z 4.11.2006, s. 8. Dz.U. L 131 z 23.5.2007, s. 21.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

L 154/18

PL STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2008

Artykuł 1 W rozdziale XXI załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w tiret 23 (decyzja Komisji 97/808/WE) pkt 1 (dyrektywa Rady 89/106/EWG) dodaje się, co następuje: „zmieniona: — 32006 D 0190: decyzją Komisji 2006/190/WE z dnia 1 marca 2006 r. (Dz.U. L 66 z 8.3.2006, s. 47).”; 2) w tiret 66 (decyzja Komisji 2000/147/WE) pkt 1 (dyrektywa Rady 89/106/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32006 D 0751: decyzją Komisji 2006/751/WE z dnia 27 października 2006 r. (Dz.U. L 305 z 4.11.2006, s. 8).”; 3) po pkt 2d (decyzja Komisji 2005/610/WE) wprowadza się punkty w brzmieniu: „2e. 32003 D 0043: decyzja Komisji 2003/43/WE z dnia 17 stycznia 2003 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (Dz.U. L 13 z 18.1.2003, s. 35), zmieniona: — 32003 D 0593: decyzją Komisji 2003/593/WE z dnia 7 sierpnia 2003 r. (Dz.U. L 201 z 8.8.2003, s. 25), — 32006 D 0673: decyzją Komisji 2006/673/WE z dnia 5 października 2006 r. (Dz.U. L 276 z 7.10.2006, s. 77), — 32007 D 0348: decyzją Komisji 2007/348/WE z dnia 15 maja 2007 r. (Dz.U. L 131 z 23.5.2007, s. 21). 2f. 32006 D 0213: decyzja Komisji 2006/213/WE z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (Dz.U. L 79 z 16.3.2006, s. 27). 2g. 32006 D 0600: decyzja Komisji 2006/600/WE z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów budowlanych dotycząca dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymi (Dz.U. L 244 z 7.9.2006, s. 24).”.

Artykuł 2 Teksty decyzji 2003/43/WE, 2003/593/WE, 2006/190/WE, 2006/213/WE, 2006/600/WE, 2006/673/WE, 2006/751/WE i 2007/348/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

12.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

L 154/19

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2008 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 154 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L154 - 40 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L154 - 38 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L154 - 36 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 34 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 32 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 30 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 28 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 27 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 25 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 23 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 20 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 15 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 13 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 11 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 9 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 7 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 5 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 4 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 1 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.