Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 154 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2008-06-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 154 POZ 7

12.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/7

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 4/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2007 z dnia 26 października 2007 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (2). Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 uchyla, ze skutkiem od dnia 2 stycznia 2013 r., dyrektywy 70/220/EWG (3), 72/306/EWG (4), 74/290/EWG (5), 77/102/EWG (6), 78/665/EWG (7), 80/1268/EWG (8), 83/351/EWG (9), 88/76/EWG (10), 88/436/EWG (11), 89/458/EWG (12), 91/441/EWG (13), 93/59/EWG (14), 93/116/WE (15), 94/12/WE (16), 96/44/WE (17), 96/69/WE (18), 98/69/WE (19), 98/77/EC (20), 1999/100/EC (21), 1999/102/WE (22), 2001/1/WE (23), 2001/100/WE (24), 2002/80/WE (25), 2003/76/WE (26) i 2004/3/WE (27), które są uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

Dz.U. L 100 z 10.4.2008, s. 1. Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1. Dz.U. L 76 z 6.4.1970, s. 1. Dz.U. L 190 z 20.8.1972, s. 1. Dz.U. L 159 z 15.6.1974, s. 61. Dz.U. L 32 z 3.2.1977, s. 32. Dz.U. L 223 z 14.8.1978, s. 48. Dz.U. L 375 z 31.12.1980, s. 36. Dz.U. L 197 z 20.7.1983, s. 1. Dz.U. L 36 z 9.2.1988, s. 1. Dz.U. L 214 z 6.8.1988, s. 1. Dz.U. L 226 z 3.8.1989, s. 1. Dz.U. L 242 z 30.8.1991, s. 1. Dz.U. L 186 z 28.7.1993, s. 21. Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 39. Dz.U. L 100 z 19.4.1994, s. 42. Dz.U. L 210 z 20.8.1996, s. 25. Dz.U. L 282 z 1.11.1996, s. 64. Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 1. Dz.U. L 286 z 23.10.1998, s. 34. Dz.U. L 334 z 28.12.1999, s. 36. Dz.U. L 334 z 28.12.1999, s. 43. Dz.U. L 35 z 6.2.2001, s. 34. Dz.U. L 16 z 18.1.2002, s. 32. Dz.U. L 291 z 28.10.2002, s. 20. Dz.U. L 206 z 15.8.2003, s. 29. Dz.U. L 49 z 19.2.2004, s. 36.

(2)

(3)

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

L 154/8

PL STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.6.2008

Artykuł 1 W rozdziale I załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 (dyrektywa Rady 70/156/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32007 R 0715: rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1).”; 2) w pkt 45zl (dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32007 R 0715: rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1).”; 3) po pkt 45zs (dyrektywa 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt w brzmieniu: „45zt. 32007 R 0715: rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1.”; 4) tekst pkt 3 (dyrektywa Rady 70/220/EWG), 12 (dyrektywa Rady 72/306/EWG) i 42 (dyrektywa Rady 80/1268/EWG) skreśla się ze skutkiem od dnia 2 stycznia 2013 r. Artykuł 2 Teksty rozporządzenia (WE) nr 715/2007 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2008 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2008 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 154 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L154 - 40 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L154 - 38 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód

 • Dz. U. L154 - 36 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 34 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 32 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 30 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 28 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 27 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 25 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 23 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 20 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 17 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 15 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 13 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 11 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 9 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 5 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 4 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L154 - 1 z 200812.6.2008

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.