Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich

Data ogłoszenia:2008-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 17

Strona 1 z 4
13.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/17

RADA

DECYZJA RADY z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2008/439/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

warunków wymienionych w art. 3 wymienionej decyzji jest zatem spełniony.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2004/162/WE z 10 lutego 2004 r. dotyczącą systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich i przedłużającą okres ważności decyzji 89/688/EWG (1), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Decyzją 2004/162/WE władze francuskie zostały uprawnione do stosowania zwolnień lub obniżek podatku od dokowania w odniesieniu do produktów wytwarzanych lokalnie we francuskich departamentach zamorskich, wymienionych w jej załączniku. W zależności od produktów i danego departamentu zamorskiego maksymalne dopuszczone zróżnicowanie stawek opodatkowania wynosi 10, 20 lub 30 punktów procentowych.

(5)

Należy rozpatrzyć niedogodności, z którymi stykają się te nowe produkty w porównaniu z produktami pochodzącymi z zewnątrz ze względu na zwiększone koszty wytwarzania tych produktów poniesione przez małe najczęściej przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną w Gujanie Francuskiej. Wyższe koszty są spowodowane zwłaszcza oddaleniem, trudnym klimatem i niewielkim rozmiarem rynku lokalnego. I tak, oddalenie jest przyczyną wysokich kosztów transportu i, ze względu na czas transportu, zmusza przedsiębiorstwa do dysponowania większymi zapasami surowców i części zamiennych do naprawy maszyn stosowanych przy produkcji. Podobnie, niewielki rozmiar rynku lokalnego często prowadzi do nadmiernej, w stosunku do wytworzonych ilości, wielkości instalacji produkcyjnych. Władze francuskie obliczyły koszty ponoszone z tytułu niedogodności w odniesieniu do każdej kategorii produktów wytwarzanych lokalnie na podstawie czynników właściwych dla każdej z kategorii. W październiku 2003 r. powstało nowe przedsiębiorstwo, które rozpoczęło produkcję jogurtów i innych produktów na bazie mleka, takich jak ser biały (pozycja 0403 zawierająca podpozycje 0403 10 i 0403 90 według klasyfikacji nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej). Jednakże tylko produkcja jogurtów (pozycja 0403 10 według klasyfikacji nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej) była przewidziana w terminie zgłoszenia początkowego wniosku poprzedzającego rozpoczęcie działalności produkcyjnej. Okazuje się, że działalność rozwinięta przez przedsiębiorstwo dotyczy również produktów objętych pozycją 0403 90. Według danych przekazanych przez władze francuskie, lokalny koszt wytworzenia produktów, o których mowa, jest wyższy o ponad 20 % od kosztu wytworzenia podobnych produktów pochodzących z zewnątrz. Celem zrównoważenia niedogodności, z którą styka się ta nowa produkcja lokalna, należy włączyć, w odniesieniu do Gujany Francuskiej, pozycję 0403 90 do części B załącznika do decyzji 2004/162/WE zawierającego wykaz produktów lokalnych, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie stawki podatkowej różniącej się o dwadzieścia punktów procentowych w porównaniu z produktami niepochodzącymi z francuskich departamentów zamorskich.

(2)

Wspomniana decyzja przewiduje uaktualnienie wykazów produktów określonych w jej załączniku ze względu na pojawienie się nowej produkcji we francuskich departamentach zamorskich i przyjęcie środków nadzwyczajnych, jeżeli niektóre praktyki handlowe zagrażają lokalnej produkcji. Władze francuskie przedstawiły Komisji wniosek o uaktualnienie wykazów produktów, które kwalifikują się do objęcia zróżnicowanym opodatkowaniem, poprzez dodanie nowych produktów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 28 z 200813.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L155 - 20 z 200813.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. dotycząca programu działania w zakresie odpadów i zasobów (WRAP) w odniesieniu do papieru drukowego i papieru do pisania zgłoszonego przez Zjednoczone Królestwo, zarejestrowana jako dokument nr C 45/05 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5421) (1)

 • Dz. U. L155 - 15 z 200813.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L155 - 13 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 11 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 9 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45 ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L155 - 8 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L155 - 7 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L155 - 5 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 3 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L155 - 1 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.