Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. dotycząca programu działania w zakresie odpadów i zasobów (WRAP) w odniesieniu do papieru drukowego i papieru do pisania zgłoszonego przez Zjednoczone Królestwo, zarejestrowana jako dokument nr C 45/05 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5421) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20 - Strona 2

Strona 2 z 10

Zjednoczone Królestwo oczekuje, że zwiększenie mocy przerobowych w połączeniu z prawnym obowiązkiem beneficjenta pomocy do wykorzystywania makulatury z nowych dodatkowych zbiórek przyczyni się do wzrostu netto ilości dodatkowej makulatury z papieru drukowego i papieru do pisania. Definicja papieru drukowego i papieru do pisania, stosowana przez władze Zjednoczonego Królestwa, obejmuje następujące rodzaje papieru bezdrzewnego: papier przeznaczony do publikacji drukowanych, papier do urządzeń kopiujących/drukarek i papier do druku czasopism. Zjednoczone Królestwo wyłączyło z przetargu inne rodzaje papieru bezdrzewnego, takie jak papier bibułkowy i wszystkie rodzaje papieru zawierającego drewno. Obecnie większości papieru zużywanego przez biura i przedsiębiorstwa nie zbiera się i nie sortuje na potrzeby recyklingu, przede wszystkim ze względu na trudności techniczne, niskie koszty składowania odpadów i niestabilność cen. Dane statystyczne za 2006 r., pochodzące ze Stowarzyszenia Przemysłu Papierniczego, świadczą o tym, że w Zjednoczonym Królestwie poziom zbierania papieru drukowego i papieru do pisania wynosi ok. 10 % (1).


(8)

i przedsiębiorstwach. W związku z tym w zaproszeniu do składania ofert będzie zawarty zapis, że „surowce muszą pochodzić co najmniej z następujących źródeł, wymienionych w kolejności od najważniejszego:

— z biur lub obiektów niemieszkalnych/niebędących gospodarstwami domowymi, z których wcześniej nie były zbierane na potrzeby recyklingu,

— ze źródeł miejskich, z których wcześniej nie były zbierane na potrzeby recyklingu,

— z dotychczasowych źródeł”.

Ponadto co najmniej 50 % wykorzystywanej makulatury musi pochodzić z biur i przedsiębiorstw, a co najmniej 50 % wykorzystywanej makulatury – z nowych źródeł, z których wcześniej nie pozyskiwano surowców do recyklingu.

Przetarg

(5)

WRAP zamierza realizować powyższe cele poprzez oferowanie dotacji na zwiększenie mocy przetwórczych w zakresie papieru drukowego i papieru do pisania producentom papieru wykorzystującym jako surowiec wyjściowy w głównej mierze makulaturę z biur i przedsiębiorstw. Budżet tego środka wynosi od 6 mln GBP do 20 mln GBP (w przybliżeniu od 8,6 mln EUR do 28,6 mln EUR). Ten budżet będzie dotyczył okresu do dnia 31 marca 2011 r. Oczekuje się, że z pomocy skorzysta od dwóch do dziesięciu producentów papieru. Środki na finansowanie pomocy pochodzą z budżetu ogólnego Ministerstwa Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (ang. Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA).

Władze Zjednoczonego Królestwa, przyznając w przetargu pierwszeństwo zbiórkom z biur i przedsiębiorstw w stosunku do pozostałych źródeł, liczą na to, że z dużym prawdopodobieństwem w wyniku przetargu zostanie wybrana nie oferta, która w znacznej części opiera się na makulaturze pochodzącej z gospodarstw domowych lub z dotychczasowych źródeł, lecz oferta dotycząca makulatury z bezdrzewnego papieru drukowego i papieru do pisania, pochodzącej z biur lub przedsiębiorstw.

Intensywność pomocy i koszty kwalifikowalne

(9)

(6)

Zgłoszona pomoc ma zostać udzielona po przeprowadzeniu procedury przetargowej otwartej na konkurencję, wzorowanej na wspólnotowych procedurach udzielania zamówień publicznych. Szczególne znaczenie mają opisane poniżej warunki.

(10)

Ostateczna intensywność pomocy przyznanej każdemu beneficjentowi zostanie określona podczas przetargu, natomiast maksymalna intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw i MŚP wynosi odpowiednio 30 % i 40 %. Ta intensywność może być zwiększona o 5 %, jeżeli beneficjent znajduje się we wspieranym regionie w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c), albo o 10 %, jeśli beneficjent znajduje się we wspieranym regionie w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. a).

Źródła makulatury

(7)

Wśród zakwalifikowanych oferentów znajdą się ci, którzy prowadzą zbiórkę makulatury z papieru drukowego i papieru do pisania przede wszystkim w biurach

(1) http://www.paper.org.uk/info/reports/fact2006colour0707.pdf

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 28 z 200813.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L155 - 17 z 200813.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich

 • Dz. U. L155 - 15 z 200813.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L155 - 13 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 11 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 9 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45 ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L155 - 8 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L155 - 7 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L155 - 5 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 3 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L155 - 1 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.