Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. dotycząca programu działania w zakresie odpadów i zasobów (WRAP) w odniesieniu do papieru drukowego i papieru do pisania zgłoszonego przez Zjednoczone Królestwo, zarejestrowana jako dokument nr C 45/05 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5421) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20 - Strona 6

Strona 6 z 10

L 155/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.6.2008

(30)

W tym przypadku środek będzie finansowany z zasobów przyznanych przez państwo w ramach programu WRAP. Pomoc zostanie udzielona indywidualnym beneficjentom. Wprawdzie konkurencyjne procedury wyboru mogą zagwarantować, że kwota subsydium będzie ograniczona do minimum, jednakże pomocowy charakter środka nie zostanie wyeliminowany. Środek zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji, ponieważ może pokryć znaczną część kosztów inwestycyjnych, a to pozwoliłoby beneficjentowi stosować niższe ceny za produkowany papier drukowy i papier do pisania. Środek będzie miał wpływ na rynek nowego papieru, ale także rynek makulatury będącej ważnym artykułem, na który istnieje popyt w przemyśle papierniczym. Środek może mieć wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi, ponieważ zarówno nowy papier, jak i makulatura znajdują się w międzynarodowym obrocie handlowym. Znaczna ilość papieru zużywanego w Zjednoczonym Królestwie pochodzi z przywozu, przede wszystkim z innych państw członkowskich, a Zjednoczone Królestwo zalicza się do największych eksporterów makulatury (1).


(34)

Program może przyczynić się do zwiększenia mocy produkcyjnych papieru drukowego i papieru do pisania, co doprowadziłoby do wzrostu ilości makulatury, która byłaby odzyskiwana jedynie częściowo. W każdym razie papier sprzedawany przez każdego z beneficjentów będzie stanowił jedynie część makulatury wykorzystywanej do produkcji papieru drukowego i papieru do pisania. W związku z tym Komisja uważa, że zwiększenie ilości papieru poddawanego recyklingowi przypuszczalnie nie spowoduje zmniejszenia zanieczyszczeń własnych beneficjenta. Jest natomiast bardziej prawdopodobne, że korzyści dla środowiska mogą wyniknąć z czynników mających pośredni wpływ na podaż makulatury i popyt na nią, które oddziałują na wszystkich użytkowników i dostawców tej makulatury, a nie tylko na beneficjentów. Inny sposób interpretacji wytycznych może doprowadzić do subsydiowania przez państwa członkowskie dużych inwestycji, w drodze udzielania pomocy o wysokiej intensywności, we wszystkich tych sektorach, w których zużyte produkty mogą być wykorzystane jako surowce do produkcji, lub w przypadku gdy takie wykorzystanie jest ogólnie przyjętą praktyką w sektorze. Ponadto przy takiej interpretacji istniałaby możliwość obchodzenia zasad poprzez udzielanie pomocy podmiotom niepowodującym zanieczyszczeń, które, zgodnie z prawem wspólnotowym, nie mają obowiązku zajmować się zanieczyszczeniami wytwarzanymi przez inne podmioty, lecz przedsiębiorstwom wykazującym troskę o redukcję zanieczyszczeń. Niemniej jednak zgodnie z dalszymi wyjaśnieniami, istnieje możliwość, że elementy wybranych projektów inwestycyjnych będą się kwalifikowały do pomocy na ochronę środowiska z innych powodów. 6.3. Zgodność pomocy na inwestycję dotyczącą zwiększenia ilości papieru przeznaczonego do odzysku na podstawie wytycznych dotyczących pomocy regionalnej i innych postanowień Traktatu

(35)

(31)

Wobec powyższego program kwalifikuje się jako pomoc państwa na mocy art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

(32)

Zgłaszając Komisji ten program, Zjednoczone Królestwo spełniło obowiązek ustanowiony w art. 88 ust. 3 Traktatu WE.

6.2. Zgodność pomocy na inwestycję dotyczącą zwiększenia ilości papieru przeznaczonego do odzysku na podstawie wytycznych dotyczących pomocy na rzecz środowiska

(33)

(36)

Chociaż pomoc jest udzielana na cele ochrony środowiska, nie jest ona objęta zakresem pomocy na rzecz środowiska. Punkt 29 tych wytycznych nie stosuje się do pomocy na inwestycje związane ze zwiększeniem mocy przerobowych papieru, nawet jeśli przyczynią się one do wzrostu ilości odzyskiwanego papieru drukowego i papieru do pisania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 28 z 200813.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L155 - 17 z 200813.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich

 • Dz. U. L155 - 15 z 200813.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L155 - 13 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 11 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 9 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45 ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L155 - 8 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L155 - 7 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L155 - 5 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 3 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L155 - 1 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.