Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. dotycząca programu działania w zakresie odpadów i zasobów (WRAP) w odniesieniu do papieru drukowego i papieru do pisania zgłoszonego przez Zjednoczone Królestwo, zarejestrowana jako dokument nr C 45/05 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5421) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20 - Strona 8

Strona 8 z 10

W ramach najnowszej praktyki Komisji pojęcie „aktualny stan techniki” było interpretowane jako proces, w którym wykorzystanie produktów odpadowych do wytworzenia produktu końcowego jest normalną ekonomicznie opłacalną praktyką. Pojęcie „aktualny stan techniki” powinno być interpretowane, gdzie stosowne, z punktu widzenia technologii europejskiej i perspektywy wspólnego rynku. Generalnie wykorzystywanie makulatury do produkcji papieru jest działalnością opłacalną i podejmowaną na coraz większą skalę (4). W poprzednich sprawach Komisja uznała, że w przypadku niektórych rodzajów papieru wykorzystanie makulatury nie powinno być traktowane jako wykraczające poza aktualny stan techniki we Wspólnocie (5). Niemniej jednak program przedstawiony przez Zjednoczone Królestwo ogranicza się do zwiększenia mocy w celu produkcji papieru drukowego i papieru do pisania z makulatury powstającej z tych rodzajów papieru. Dane statystyczne przytoczone przez Zjednoczone Królestwo świadczą o tym, że w UE ilość odzyskiwanej makulatury z papieru drukowego i papieru do pisania jest wyjątkowo niewielka w porównaniu do pozostałych rodzajów papieru. Co ważniejsze istnieją bariery technologiczne, które utrudniają produkcję papieru drukowego i papieru do pisania z makulatury powstającej z tych rodzajów papieru, w szczególności trudności w usuwaniu farb i tuszu, używanych do drukowania na papierze drukowym i papierze do pisania. Ponadto, zgodnie z zapewnieniem Zjednoczonego Królestwa, pomoc nie będzie udzielona w odniesieniu do technologii, która już została opracowana i jest obecnie stosowana, czyli technologii ekonomicznie opłacalnej i wobec tego będącej normalną praktyką. Dlatego Komisja przyjmuje, że kwalifikowalna inwestycja w ramach programu opisanego powyżej, dotycząca odbarwiania makulatury z papieru drukowego i papieru do pisania, wykracza poza aktualny stan techniki we Wspólnocie. Komisja będzie jednak musiała poddać bardziej szczegółowej ocenie jego zgodność z tym kryterium, jeżeli Zjednoczone Królestwo zgłosi duże indywidualne dotacje w ramach tego programu, zgodnie z podjętym zobowiązaniem, o którym mowa w motywie 16 powyżej.


(41)

(44)

(45)

(46)

(42)

Chociaż zostały wytyczone wspólnotowe cele dotyczące recyklingu makulatury, ustanowione w dyrektywie Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (3), prawo UE nie nakłada na papiernie obowiązku polegającego na zbieraniu lub odzyskiwaniu papieru, który sprzedały. Prawo UE nie wprowadza również obowiązku dla biur i innych użytkowników papieru drukowego i papieru do pisania z prywatnego sektora, polegającego na zapewnieniu zbiórki i recyklingu papieru, który wykorzystują. Dlatego Komisja uważa, że

(1) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 59 i N 412/05. (2) Odpowiednio Dz.U. L 314 z 28.11.2003, str. 26 i Dz.U. L 53 z 26.2.2005, str. 66. Kryteria zastosowane w tych sprawach zostały także omówione w rocznym sprawozdaniu dotyczącym konkurencji z 2004 r. (3) Dz.U. L 182 z 16.7.1999, str. 1.

(4) CEPI, Special Recycling 2004 Statistics, str. 5, dostępne pod adresem: http://www.cepi.org/files/Sp%20Rec%202005-135002A.pdf. Zob. także decyzje Komisji w sprawach Hamburger AG (C 72/01) z dnia 9 kwietnia 2002 r., Dz.U. L 296 z 20.10.2002, str. 50 i Kartogroup (N184/2000) z 18 lipca 2001 r., Dz.U. C 5 z 8.1.2002, str. 2. 5) C73/2003 Stora Enso LangerBrugge, Dz.U. L 53 z 26.2.2005, ( str. 66. W tej sprawie Komisja stwierdziła, że zakład produkujący papier gazetowy w 100 % z odpadów papieru gazetowego mieści się w zakresie aktualnego stanu techniki w UE.

L 155/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.6.2008

c) Przetwarzane materiały zostałyby w przeciwnym razie usunięte lub zagospodarowane w sposób mniej przyjazny dla środowiska i d) inwestycja nie wpływa jedynie na zwiększenie popytu na materiały przeznaczone do recyklingu, bez równoczesnego zwiększenia ich pozysku

(47)

Ponieważ Zjednoczone Królestwo określa odpowiednie warunki dotyczące minimalnej ilości makulatury, która w przeciwnym razie nie byłaby zbierana i trafiłaby na składowisko odpadów, Komisja utwierdza się w przekonaniu, że program przyniesie znaczne i rzeczywiste korzyści dla środowiska.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 28 z 200813.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L155 - 17 z 200813.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich

 • Dz. U. L155 - 15 z 200813.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L155 - 13 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 11 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 9 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45 ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L155 - 8 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L155 - 7 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L155 - 5 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 3 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L155 - 1 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.