Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. dotycząca programu działania w zakresie odpadów i zasobów (WRAP) w odniesieniu do papieru drukowego i papieru do pisania zgłoszonego przez Zjednoczone Królestwo, zarejestrowana jako dokument nr C 45/05 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5421) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20

Strona 1 z 10
L 155/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.6.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2007 r. dotycząca programu działania w zakresie odpadów i zasobów (WRAP) w odniesieniu do papieru drukowego i papieru do pisania zgłoszonego przez Zjednoczone Królestwo, zarejestrowana jako dokument nr C 45/05 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5421)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/440/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag,

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 24 stycznia 2006 r. Zjednoczone Królestwo przesłało swoje uwagi w związku z decyzją o wszczęciu postępowania. Komisja otrzymała w dniach 10 i 14 lutego 2006 r. uwagi od M-Real, producenta papieru drukowego i papieru do pisania wytwarzanego z papieru pochodzącego z odzysku, posiadającego zakłady produkcyjne zlokalizowane w Zjednoczonym Królestwie i od Stowarzyszenia Przemysłu Papierniczego (ang. Confederation of Paper Industry, zwanego dalej „CPI”), reprezentującego przemysł papierniczy Zjednoczonego Królestwa. Zjednoczone Królestwo odpowiedziało na uwagi przekazane przez osoby trzecie w dniu 3 maja 2006 r. Dnia 19 marca 2007 r. Komisja zwróciła się do Zjednoczonego Królestwa z prośbą o dalsze informacje. Zjednoczone Królestwo odpowiedziało w dniu 11 maja 2007 r. W dniu 14 lipca 2007 r. władze Zjednoczonego Królestwa spotkały się z przedstawicielami Komisji. Zjednoczone Królestwo przekazało dalsze informacje w dniach 21 sierpnia 2007 r., 10 i 14 września 2007 r.

1. PROCEDURA (1)

2. OPIS ŚRODKA POMOCY

Pismem z dnia 22 lipca 2005 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 26 lipca 2005 r. pod numerem A/6948, Zjednoczone Królestwo zgłosiło Komisji program dotyczący zwiększenia, w ramach programu działania w zakresie odpadów i zasobów (WRAP), mocy produkcyjnych w odniesieniu do papieru drukowego i papieru do pisania wytwarzanego z włókien odzyskanych. Zgłoszenie zarejestrowano pod numerem N 364/05. Komisja zwróciła się pismem z dnia 9 września 2005 r., zarejestrowanym pod numerem D/56952, z prośbą o przedłożenie dalszych informacji. Zjednoczone Królestwo odpowiedziało pismem z dnia 28 października 2005 r., zarejestrowanym w dniu 7 listopada 2005 r. pod numerem A/38954.

Organ udzielający pomocy

(3)

(2)

W dniu 7 grudnia 2005 r. Komisja postanowiła wszcząć postępowanie przewidziane w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

(1) Dz.U. C 9 z 14.1.2006, str. 6.

WRAP jest spółką zawiązaną przez rząd Zjednoczonego Królestwa wraz z innymi wspólnikami w celu wspierania zrównoważonego gospodarowania odpadami, a w szczególności wspierania efektywnych rynków materiałów i produktów pochodzących z odzysku. Jej głównym celem jest umożliwienie bardziej efektywnego funkcjonowania tych rynków poprzez stymulowanie popytu na materiały i produkty pochodzące z odzysku i w ten sposób poprawienie opłacalności ich zbiórki. Chociaż WRAP działa jako agenda pomocnicza rządu i realizuje jego politykę, ma formę prywatnej spółki. Wśród wspólników WRAP znajduje się kilku przedstawicieli branż przemysłu w pewnym stopniu zainteresowanych gospodarką odpadami, między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Przemysłu Papierniczego i Instytutu Gospodarki Odpadami (ang. Chartered Institute of Waste Management), organizacji charytatywnych, takich jak Wastewatch, oraz przedstawiciele władz zdecentralizowanych i brytyjskich władz rządowych.

13.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/21

Cele

(4)

Celem zgłoszonego programu jest poprawa sytuacji w zakresie zbiórki i recyklingu papieru drukowego i papieru do pisania z biur i przedsiębiorstw poprzez zwiększenie mocy przerobowych w ramach obowiązku zbierania dodatkowych ilości makulatury.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 155 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 28 z 200813.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (  Dz.U. L 299 z 16.11.2007)

 • Dz. U. L155 - 17 z 200813.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie we francuskich departamentach zamorskich

 • Dz. U. L155 - 15 z 200813.6.2008

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L155 - 13 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 532/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L155 - 11 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 531/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 9 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45 ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

 • Dz. U. L155 - 8 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. stanowiące o nieudzielaniu zamówienia na cukier biały w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L155 - 7 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L155 - 5 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L155 - 3 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L155 - 1 z 200813.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.