Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadające moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniające to rozporządzenie

Data ogłoszenia:2008-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 10

Strona 1 z 2
L 156/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadające moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniające to rozporządzenie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3, art. 7 akapit drugi oraz art. 8, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 782/2003 wymaga przyjęcia przez Komisję szeregu środków w celu nadania mocy temu rozporządzeniu, jeżeli Międzynarodowa konwencja o kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych stosowanych na statkach (zwana dalej konwencją AFS) przyjęta w dniu 5 października 2001 r. nie weszła w życie do dnia 1 stycznia 2007 r. Konwencja AFS nie weszła jeszcze w życie.


(9)

W dniu 18 lipca 2003 r., rezolucją MEPC.104(49), zgodnie z art. 11 ust. 1 konwencji AFS, MEPC przyjął wytyczne dotyczące pobierania próbek z systemów przeciwporostowych stosowanych na statkach.

(8)

Do czasu wejścia w życie konwencji AFS właściwe jest stosowanie jej przepisów do statków pływających pod banderą państwa będącego stroną konwencji. Statki pływające pod banderą państwa niebędącego stroną konwencji AFS nie powinny otrzymywać bardziej korzystnego traktowania we Wspólnocie.

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1

(3)

Dlatego niezbędne jest przyjęcie środków w celu umożliwienia statkom pływającym pod banderą kraju trzeciego wykazania, że spełniają one warunki art. 5 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 oraz ustanowienie kontroli państwa portu. Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 stanowi, że rozporządzenie to może zostać zmienione w celu uwzględnienia rozwoju sytuacji na poziomie międzynarodowym, w szczególności w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (zwanej dalej IMO), lub w celu poprawy skuteczności tego rozporządzenia w świetle zdobytego doświadczenia. W dniu 11 października 2002 r., rezolucją MEPC.102(48), zgodnie z regułą 1 ust. 4 lit. a) załącznika 4 do konwencji AFS, Komitet Ochrony Środowiska Morskiego IMO (zwany dalej MEPC) przyjął wytyczne dotyczące kontroli i zatwierdzania systemów przeciwporostowych stosowanych na statkach. W dniu 18 lipca 2003 r., rezolucją MEPC.105(49), zgodnie z art. 11 ust. 2 konwencji AFS, MEPC przyjął wytyczne dotyczące inspekcji systemów przeciwporostowych stosowanych na statkach.

Celem niniejszego rozporządzenia jest:

(4)

— ustanowienie środków mających na celu umożliwienie statkom pływającym pod banderą kraju trzeciego wpływającym do portu lub terminalu pływającego należącego do państwa członkowskiego wykazania, że spełniają one warunki art. 5 rozporządzenia (WE) nr 782/2003,

— ustanowienie procedur kontroli przez państwo portu we Wspólnocie, oraz

(5)

— zmiana odesłań do deklaracji zgodności AFS w rozporządzeniu (WE) nr 782/2003 oraz załączniku I do tego rozporządzenia.

Artykuł 2 1. Statki, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 782/2003 wykazują, że spełniają warunki art. 5 tego rozporządzenia zgodnie z ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.

(2) Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 93/2007 (Dz.U. L 22 z 31.1.2007, s. 12).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 28 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (  Dz.U. L 109 z 6.5.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 5, s. 75)

 • Dz. U. L156 - 27 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnoszącej się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (  Dz.U. L 66 z 13.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 23, s. 247)

 • Dz. U. L156 - 26 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 40 z 11.2.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 9, s. 318)

 • Dz. U. L156 - 24 z 200814.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: ftalan benzylu-butylu (BBP), aldehyd 2-furylowy (furfural), peroksoboran sodu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2328) (1)

 • Dz. U. L156 - 22 z 200814.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: kadm, tlenek kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2243) (1)

 • Dz. U. L156 - 20 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiająca kwoty pomocy restrukturyzacyjnej z mocą wsteczną, na każde państwo członkowskie, dla plantatorów i przedsiębiorstw, którzy dokonali restrukturyzacji w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2557)

 • Dz. U. L156 - 18 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka w Niemczech w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2363)

 • Dz. U. L156 - 17 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Republice Czeskiej w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2350)

 • Dz. U. L156 - 16 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2348)

 • Dz. U. L156 - 14 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2345)

 • Dz. U. L156 - 12 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L156 - 6 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

 • Dz. U. L156 - 3 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dz. U. L156 - 1 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.