Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiająca kwoty pomocy restrukturyzacyjnej z mocą wsteczną, na każde państwo członkowskie, dla plantatorów i przedsiębiorstw, którzy dokonali restrukturyzacji w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2557)

Data ogłoszenia:2008-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 20

L 156/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiająca kwoty pomocy restrukturyzacyjnej z mocą wsteczną, na każde państwo członkowskie, dla plantatorów i przedsiębiorstw, którzy dokonali restrukturyzacji w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2557)

(Jedynie teksty w języku hiszpańskim, czeskim, greckim, francuskim, angielskim, włoskim, łotewskim, węgierskim, niderlandzkim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim są autentyczne)


(2008/445/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (2), w szczególności jego art. 16a ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty ustalone dla Francji i Belgii uwzględniają transgraniczne dostawy cykorii oraz płatności dokonywane przez władze Francji na rzecz francuskich plantatorów zaopatrujących belgijskich producentów syropu inulinowego oraz płatności dokonywane przez władze Belgii na rzecz belgijskich plantatorów zaopatrujących francuskich producentów syropu inulinowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Kwoty, jakie mają być ustalone dla danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 16a ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 968/2006 są określone w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Portugalskiej, Republiki Słoweńskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji.

Artykuł 3 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 przewiduje podwyżkę z mocą wsteczną kwot wypłaconych niektórym przedsiębiorstwom i plantatorom w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji. Artykuł 16a rozporządzenia (WE) nr 968/2006 ustanawia szczegóły dotyczące naliczania tej podwyżki. Zgodnie z ust. 1 akapit trzeci tego przepisu Komisja ustala kwoty dla państw członkowskich, aby umożliwić im wypłatę tych kwot beneficjentom w czerwcu 2008 r. Płatności z mocą wsteczną dotyczą kwot stanowiących pozytywną różnicę między pomocą przyznaną przedsiębiorstwom i plantatorom w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 a pomocą, która zostałaby przyznana na warunkach obowiązujących w roku gospodarczym 2008/2009.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1261/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 8). (2) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 32. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1264/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 16).

14.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/21

ZAŁĄCZNIK Kwoty na pomoc restrukturyzacyjną z mocą wsteczną, na każde państwo członkowskie, dla plantatorów i przedsiębiorstw, którzy dokonali restrukturyzacji w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008

(EUR) Państwo członkowskie Kwota

Belgia Republika Czeska Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Łotwa Węgry Niderlandy Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja

35 884 374,90 13 577 645,07 41 334 494,40 30 378 440,00 23 481 854,41 11 213 211,52 182 416 677,67 10 241 770,00 14 322 322,50 16 642 510,50 12 149 844,94 12 024 871,00 10 800 482,00 9 865 703,30 8 884 817,50

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 28 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (  Dz.U. L 109 z 6.5.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 5, s. 75)

 • Dz. U. L156 - 27 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnoszącej się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (  Dz.U. L 66 z 13.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 23, s. 247)

 • Dz. U. L156 - 26 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 40 z 11.2.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 9, s. 318)

 • Dz. U. L156 - 24 z 200814.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: ftalan benzylu-butylu (BBP), aldehyd 2-furylowy (furfural), peroksoboran sodu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2328) (1)

 • Dz. U. L156 - 22 z 200814.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: kadm, tlenek kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2243) (1)

 • Dz. U. L156 - 18 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka w Niemczech w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2363)

 • Dz. U. L156 - 17 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Republice Czeskiej w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2350)

 • Dz. U. L156 - 16 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2348)

 • Dz. U. L156 - 14 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2345)

 • Dz. U. L156 - 12 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L156 - 10 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadające moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L156 - 6 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

 • Dz. U. L156 - 3 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dz. U. L156 - 1 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.