Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 24

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: ftalan benzylu-butylu (BBP), aldehyd 2-furylowy (furfural), peroksoboran sodu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2328) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 24

Strona 1 z 2
L 156/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2008

ZALECENIE KOMISJI z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: ftalan benzylu-butylu (BBP), aldehyd 2-furylowy (furfural), peroksoboran sodu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2328)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/447/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dawców. Opinie te zostały opublikowane na stronach internetowych tych komitetów.


(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

Wyniki oceny ryzyka i dalsze rezultaty strategii ograniczania ryzyka są przedstawione w odpowiednim komunikacie Komisji (5). Na podstawie powyższej oceny należy zalecić podjęcie pewnych środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do niektórych substancji. Zalecane dla pracowników środki mające na celu zmniejszenie ryzyka należy rozważyć w ramach ustawodawstwa o ochronie pracowników, uznawanego za stanowiące odpowiednie ramy dla ograniczenia ryzyka stwarzanego przez omawiane substancje w zakresie, w jakim jest to niezbędne. Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka przewidziane w niniejszym zaleceniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 793/93,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

W ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93 następujące substancje zostały określone jako substancje priorytetowe wymagające oceny zgodnie z rozporządzeniami Komisji (WE) nr 2268/95 (2) oraz (WE) nr 143/97 (3), dotyczącymi odpowiednio drugiego i trzeciego wykazu substancji priorytetowych, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 793/93: — ftalan benzylu-butylu (BBP), — aldehyd 2-furylowy (furfural), — peroksoboran sodu.

(6)

NINIEJSZYM ZALECA:

SEKCJA 1

Państwa członkowskie wyznaczone jako sprawozdawcy na mocy powyższych rozporządzeń zakończyły działania związane z oceną ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego stwarzanego przez te substancje, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1488/94 z dnia 28 czerwca 1994 r. ustanawiającym zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego ze strony istniejących substancji zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 793/93 (4) oraz zaproponowały strategię ograniczenia ryzyka.

FTALAN BENZYLU-BUTYLU (BBP)

(Nr CAS 85-68-7; nr Einecs 201-622-7) Środki mające na celu zmniejszenie ryzyka dla środowiska (1, 2) 1. Lokalne emisje BBP do środowiska podlegają w stosownych przypadkach przepisom prawa krajowego w celu wykluczenia wszelkiego ryzyka dla środowiska. 2. W odniesieniu do dorzeczy, w których emisje BBP mogą stwarzać ryzyko, dane państwo członkowskie powinno ustanowić normy jakości środowiska, natomiast krajowe środki na rzecz redukcji zanieczyszczeń mające na celu osiągnięcie wspomnianych norm do 2015 r. powinny zostać włączone do planów gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6) (ramowa dyrektywa wodna).

(5) Dz.U. C 149 z 14.6.2008, s. 14. (6) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/32/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 60).

(2)

Przeprowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (SCTEE) oraz z Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER), które wydały opinie na temat ocen ryzyka przeprowadzanych przez sprawozDz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 84 z 5.4.1993, s. 1. 231 z 28.9.1995, s. 18. 25 z 28.1.1997, s. 13. 161 z 29.6.1994, s. 3.

(1) (2) (3) (4)

14.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/25

SEKCJA 2 ALDEHYD 2-FURYLOWY (FURFURAL)

6. Lokalne emisje furfuralu do środowiska podlegają w stosownych przypadkach przepisom prawa krajowego w celu wykluczenia wszelkiego ryzyka dla środowiska.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 28 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (  Dz.U. L 109 z 6.5.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 5, s. 75)

 • Dz. U. L156 - 27 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnoszącej się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (  Dz.U. L 66 z 13.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 23, s. 247)

 • Dz. U. L156 - 26 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 40 z 11.2.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 9, s. 318)

 • Dz. U. L156 - 22 z 200814.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: kadm, tlenek kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2243) (1)

 • Dz. U. L156 - 20 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiająca kwoty pomocy restrukturyzacyjnej z mocą wsteczną, na każde państwo członkowskie, dla plantatorów i przedsiębiorstw, którzy dokonali restrukturyzacji w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2557)

 • Dz. U. L156 - 18 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka w Niemczech w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2363)

 • Dz. U. L156 - 17 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Republice Czeskiej w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2350)

 • Dz. U. L156 - 16 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2348)

 • Dz. U. L156 - 14 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2345)

 • Dz. U. L156 - 12 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L156 - 10 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadające moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L156 - 6 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

 • Dz. U. L156 - 3 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dz. U. L156 - 1 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.