Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 27

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnoszącej się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (  Dz.U. L 66 z 13.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 23, s. 247)

Data ogłoszenia:2008-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 27

14.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/27

Sprostowanie do dyrektywy 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnoszącej się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 66 z dnia 13 marca 1999 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 23, s. 247) 1. Strona 250, załącznik pkt 1: zamiast: „Powyższe pojęcia oznaczają produkt skoncentrowany, otrzymany w drodze ekstrakcji z palonych ziaren kawy, gdzie środkiem ekstrakcji jest wyłącznie woda, oraz z wykluczeniem wszelkich procesów hydrolizy, polegających na dodaniu kwasu czy zasady. Ekstrakt kawy może zawierać wyłącznie składniki rozpuszczalne i aromatyczne, z wyjątkiem substancji nierozpuszczalnych, których nie można usunąć z technicznego punktu widzenia, oraz nierozpuszczalnych olejów pochodzących z kawy. Państwa członkowskie zobowiązane są zapewnić, aby metody stosowane w celu ustalenia zawartości wolnych sacharydów oraz ich całkowitej zawartości w kawach rozpuszczalnych, były zgodne z ust. 1 i 2 załącznika do dyrektywy Rady 85/591/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. dotyczącej wprowadzenia wspólnotowych metod pobierania próbek i analizy w celu monitorowania środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1) oraz aby zostały one możliwie jak najszybciej zatwierdzone lub znormalizowane. Zawartość suchej masy kawowej musi wynosić: a) nie mniej niż 95 % w masie, w przypadku suszonego ekstraktu kawy; b) 70-85 % w masie, w przypadku ekstraktu kawy w postaci pasty; c) 15-55 % w masie, w przypadku płynnego ekstraktu kawy. Ekstrakt kawy w postaci stałej lub płynnej nie może zawierać substancji innych niż te pochodzące z ekstrakcji kawy. Płynny ekstrakt kawy może zawierać jadalne cukry, nawet prażone, w ilości nieprzekraczającej 12 % w masie.”, „Powyższe pojęcia oznaczają produkt skoncentrowany, otrzymany w drodze ekstrakcji z upalonych ziaren kawy, gdzie środkiem ekstrakcji jest wyłącznie woda, oraz z wykluczeniem wszelkich procesów hydrolizy, polegających na dodaniu kwasu czy zasady. Ekstrakt kawy może zawierać wyłącznie składniki rozpuszczalne i aromatyczne, z wyjątkiem substancji nierozpuszczalnych, których nie można usunąć z technicznego punktu widzenia, oraz nierozpuszczalnych olejków pochodzących z kawy. Państwa członkowskie zobowiązane są zapewnić, aby metody stosowane w celu ustalenia zawartości wolnych cukrów i cukrów ogółem w kawach rozpuszczalnych były zgodne z ust. 1 i 2 załącznika do dyrektywy Rady 85/591/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. dotyczącej wprowadzenia wspólnotowych metod pobierania próbek i analizy w celu monitorowania środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1) oraz aby zostały one możliwie jak najszybciej zatwierdzone lub znormalizowane. Zawartość suchej masy pochodzącej z kawy musi wynosić: a) nie mniej niż 95 % wagowo w przypadku ekstraktu kawy w proszku; b) od 70 % do 85 % wagowo w przypadku ekstraktu kawy w postaci pasty; c) od 15 % do 55 % wagowo w przypadku płynnego ekstraktu kawy. Ekstrakt kawy w postaci stałej lub w postaci pasty nie może zawierać substancji innych niż pochodzące z ekstrakcji kawy. Płynny ekstrakt kawy może zawierać cukry spożywcze palone lub niepalone, w ilości nieprzekraczającej 12 % wagowo.”. 2. Strona 250, załącznik pkt 2 akapity trzeci, czwarty i piąty: zamiast: „Zawartość suchej masy cykorii musi wynosić: a) nie mniej niż 95 % w masie, w przypadku suszonego ekstraktu cykorii; b) 70-85 % w masie, w przypadku ekstraktu cykorii w postaci pasty; c) 25-55 % w masie, w przypadku płynnego ekstraktu cykorii. Ekstrakt cykorii w postaci stałej lub płynnej nie może zawierać substancji niepochodzących z cykorii w ilości przekraczającej 1 % w masie. Płynny ekstrakt cykorii może zawierać jadalne cukry, nawet prażone, w ilości nieprzekraczającej 35 % w masie.”, powinno być: „Zawartość suchej masy pochodzącej z cykorii musi wynosić: a) nie mniej niż 95 % wagowo w przypadku ekstraktu cykorii w proszku; b) od 70 % do 85 % wagowo w przypadku ekstraktu cykorii w postaci pasty; c) od 25 % do 55 % wagowo w przypadku płynnego ekstraktu cykorii. Ekstrakt cykorii w postaci stałej lub w postaci pasty nie może zawierać więcej niż 1 % wagowo substancji niepochodzących z cykorii. Płynny ekstrakt cykorii może zawierać cukry spożywcze palone lub niepalone, w ilości nieprzekraczającej 35 % wagowo.”.


powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 28 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (  Dz.U. L 109 z 6.5.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 5, s. 75)

 • Dz. U. L156 - 26 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 40 z 11.2.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 9, s. 318)

 • Dz. U. L156 - 24 z 200814.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: ftalan benzylu-butylu (BBP), aldehyd 2-furylowy (furfural), peroksoboran sodu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2328) (1)

 • Dz. U. L156 - 22 z 200814.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: kadm, tlenek kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2243) (1)

 • Dz. U. L156 - 20 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiająca kwoty pomocy restrukturyzacyjnej z mocą wsteczną, na każde państwo członkowskie, dla plantatorów i przedsiębiorstw, którzy dokonali restrukturyzacji w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2557)

 • Dz. U. L156 - 18 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka w Niemczech w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2363)

 • Dz. U. L156 - 17 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Republice Czeskiej w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2350)

 • Dz. U. L156 - 16 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2348)

 • Dz. U. L156 - 14 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2345)

 • Dz. U. L156 - 12 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L156 - 10 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadające moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L156 - 6 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

 • Dz. U. L156 - 3 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dz. U. L156 - 1 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.