Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

Data ogłoszenia:2008-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 6

Strona 1 z 2
L 156/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 535/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze (1) gatunków obcych i niewystępujących miejscowo, w szczególności jego art. 23 i 24 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wprowadzające warunki niezbędne do dodawania kolejnych gatunków do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 708/2007 oraz dotyczące stworzenia systemu informacji odnoszącego się do zezwoleń na wprowadzenie i przeniesienie gatunków obcych i niewystępujących miejscowo wykorzystywanych w akwakulturze. Artykuł 2 Dla celów art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 708/2007: a) „dłuższy czas (w porównaniu z cyklem życia organizmu wodnego)” oznacza okres co najmniej dziesięcioletni, następujący po zakończeniu dwóch cyklów produkcji; b) „negatywny skutek” oznacza sytuację, w której zostało naukowo udowodnione, że określony gatunek wodny, po wprowadzeniu go w danym państwie członkowskim, powoduje w szczególności znaczącą: (i) degradację siedlisk; (ii) konkurencję z rodzimymi gatunkami w zakresie siedlisk tarłowych; (iii) hybrydyzację z gatunkami rodzimymi zagrażającą integralności gatunku; (iv) żerowanie na rodzimej populacji prowadzące do jej wyginięcia; (v) zubożenie rodzimych zasobów żywieniowych; (vi) rozprzestrzenianie się chorób oraz nowe czynniki chorobotwórcze występujące w żyjących dziko organizmach wodnych i w ekosystemach. Artykuł 3 1. Państwa członkowskie przedkładają Komisji wnioski w sprawie dodania kolejnych gatunków do wykazu gatunków określonego w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 708/2007. 2. Wnioski te są przekazywane Komisji wraz z arkuszem informacyjnym zawierającym następujące dane: a) nazwa naukowa gatunku; b) rozmieszczenie geograficzne;

Rozporządzenie (WE) nr 708/2007 ustanawia przepisy ramowe regulujące praktyki stosowane w akwakulturze w odniesieniu do gatunków obcych i niewystępujących na danym obszarze i minimalizuje ewentualne oddziaływanie tych gatunków oraz wszelkich gatunków niedocelowych na środowisko wodne. Ustanawia ono również, między innymi, szczegółowe zasady wprowadzające warunki niezbędne do dodawania kolejnych gatunków do załącznika IV do tego rozporządzenia. Należy zatem ustanowić przejrzystą procedurę oceny wniosków składanych przez państwa członkowskie, mających na celu dodanie kolejnych gatunków do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 708/2007. W szczególności należy wyjaśnić i precyzyjniej zdefiniować warunki określone w art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 708/2007 oraz wskazać, jakich informacji powinny dostarczyć państwa członkowskie w celu uzasadnienia swoich wniosków w sprawie dodania gatunków. Ponadto rozporządzenie (WE) nr 708/2007 przewiduje możliwość stworzenia specjalnego systemu informacji, pozwalającego państwom członkowskim na wymianę informacji zawartych w rejestrach dotyczących stosowania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo. Należy zatem opracować wspólne standardy informatyczne i wspólny język komunikacji, umożliwiający państwom członkowskim wymianę podstawowego zbioru informacji zawartych w krajowych rejestrach wprowadzeń i przeniesień. Należy ustanowić przepisy mające na celu ujednolicenie systemów informacji, które zostaną wdrożone przez państwa członkowskie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 156 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 28 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (  Dz.U. L 109 z 6.5.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 5, s. 75)

 • Dz. U. L156 - 27 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnoszącej się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (  Dz.U. L 66 z 13.3.1999) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 23, s. 247)

 • Dz. U. L156 - 26 z 200814.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 40 z 11.2.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 9, s. 318)

 • Dz. U. L156 - 24 z 200814.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: ftalan benzylu-butylu (BBP), aldehyd 2-furylowy (furfural), peroksoboran sodu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2328) (1)

 • Dz. U. L156 - 22 z 200814.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: kadm, tlenek kadmu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2243) (1)

 • Dz. U. L156 - 20 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. ustanawiająca kwoty pomocy restrukturyzacyjnej z mocą wsteczną, na każde państwo członkowskie, dla plantatorów i przedsiębiorstw, którzy dokonali restrukturyzacji w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2557)

 • Dz. U. L156 - 18 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby niebieskiego języka w Niemczech w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2363)

 • Dz. U. L156 - 17 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Republice Czeskiej w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2350)

 • Dz. U. L156 - 16 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki służące zwalczaniu pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2348)

 • Dz. U. L156 - 14 z 200814.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2345)

 • Dz. U. L156 - 12 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L156 - 10 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadające moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniające to rozporządzenie

 • Dz. U. L156 - 3 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dz. U. L156 - 1 z 200814.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.