Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 538/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i egzekwowania, mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

Data ogłoszenia:2008-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 1

Strona 1 z 3
17.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 538/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i egzekwowania, mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)


Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1386/2007,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie 1386/2007 (1), w szczególności jego art. 70,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1386/2007 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając wniosek Komisji, 1) w art. 3 dodaje się punkt w brzmieniu: a także mając na uwadze, co następuje: „20. »przeładunek« oznacza przeniesienie, ponad burtą, dowolnej ilości zasobów rybołówstwa lub jego produktów zatrzymanych na statku, z jednego statku rybackiego na drugi.”;

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1386/2007 wdraża pewne środki ochrony zasobów i egzekwowania przyjęte przez Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (zwaną dalej „NAFO”).

2) w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:

(2)

Podczas swojego dwudziestego dziewiątego dorocznego posiedzenia we wrześniu 2007 roku NAFO przyjęło szereg zmian w środkach ochrony zasobów i jej egzekwowania. Zmiany te dotyczą przepisów w sprawie rozmiarów oczek sieci, przeładunków, obszarów zamkniętych w celu ochrony koralowców, sprawozdań z połowów, definicji poważnych naruszeń przepisów, kodów produktów, formularza wykorzystywanego w trakcie inspekcji w porcie oraz wymogów technicznych dotyczących trapów.

„4. Statki prowadzące połowy karmazyna w rejonie 3O przy użyciu włoków pelagicznych stosują sieci o minimalnym rozmiarze oczka wynoszącym 90 mm.”;

3) art. 12 otrzymuje brzmienie:

(3)

Ponadto w rozporządzeniu 1386/2007 znaleziono błędy, które należy poprawić: pewna liczba błędów występuje we wzajemnych odesłaniach, a w załączniku VII pkt 3 brakuje niektórych elementów.

„Artykuł 12 Obszary objęte ograniczeniem połowów 1. Zabrania się prowadzenia działalności połowowej przy użyciu narzędzi do połowów dennych w następujących obszarach:

(1) Dz.U. L 318 z 5.12.2007, s. 1.

L 157/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2008

Obszar

Współrzędna 1

Współrzędna 2

Współrzędna 3

Współrzędna 4

Orphan Knoll Corner Seamounts Newfoundland Seamounts New England Seamounts

50.00.30 N 45.00.30 W 35.00.00 N 48.00.00 W 43.29.00 N 43.20.00 W 35.00.00 N 57.00.00 W

50.00.30 N 45.00.30 W 36.00.00 N 48.00.00 W 44.00.00 N 43.20.00 W 39.00.00 N 57.00.00 W

50.00.30 N 47.00.30 W 36.00.00 N 52.00.30 W 44.00.00 N 46.40.00 W 39.00.00 N 64.00.00 W

50.00.30 N 45.00.30 W 35.00.00 N 52.00.30 W 43.29.00 N 46.40.00 W 35.00.00 N 64.00.00 W

2. Następujący obszar w rejonie 3O jest zamknięty dla wszelkiej działalności połowowej prowadzonej z użyciem narzędzi mających kontakt z dnem. Obszar zamknięty określa się poprzez połączenie następujących współrzędnych (w porządku liczbowym, rozpoczynając ponownie od współrzędnej 1):

„f) połów dokonany przed wejściem w rejon 3L i wyjściem z niego. Sprawozdania te są składane przez statki poławiające krewetki w rejonie 3L i przesyłane godzinę przed przekroczeniem granicy powyższego rejonu. Sprawozdanie określa połowy wciągnięte na statek od czasu poprzedniego sprawozdania z połowów, w podziale na rejony i gatunki (kod alpha-3) w kilogramach, zaokrąglone do najbliższych 100 kg.”; 6) artykuł 30 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 110 z 200817.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/450/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L157 - 108 z 200817.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2466) (1)

 • Dz. U. L157 - 98 z 200817.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2168)

 • Dz. U. L157 - 96 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L157 - 95 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L157 - 94 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L157 - 93 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L157 - 92 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych produktów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L157 - 90 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L157 - 88 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszaru ICES IIa i IV; wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VI, przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L157 - 46 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L157 - 43 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do cyflutryny oraz lektyny uzyskanej z fasoli czerwonej kidney (Phaseolus vulgaris) (1)

 • Dz. U. L157 - 23 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2008 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L157 - 15 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do wzorów formularzy

 • Dz. U. L157 - 13 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.