Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 108

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2466) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 108

L 157/108

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2466)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/449/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Kanada i Stany Zjednoczone przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tych państw oficjalnie zatwierdziły odnośne zespoły pobierania zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty. W świetle powyższego należy odpowiednio zmienić decyzję 2008/155/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(6)

Decyzja Komisji 2008/155/WE z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą sprowadzać zarodki z krajów trzecich tylko w przypadku gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania i produkcji zarodków wymienionych w załączniku do tej decyzji. Australia zwróciła się z wnioskiem o usunięcie jednego zespołu pobierania zarodków z wykazu, obejmującego pozycje dotyczące tego państwa. Kanada i Stany Zjednoczone zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w tych wykazach w pozycjach dotyczących tych państw, w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania zarodków.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 2008/155/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/60/WE (Dz.U. L 31 z 3.2.2006, s. 24). (2) Dz.U. L 50 z 23.2.2008, s. 51.

17.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/109

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2008/155/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Australii ETV0006; 2) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Kanadzie nr E 1159 otrzymuje brzmienie: „CA E 1159 E 1719 Clinique vétérinaire de Saint-Georges 555, rue 130ième Est Saint-Georges de Beauce, Québec G5Y 2T4 Dr Michel Donnelly Dr Clermont Roy”

3) w odniesieniu do Kanady dodaje się wiersze w brzmieniu: „CA E 1596 Optimum Genetics Ltd 4246 Albert Street, suite 407 Regina, Saskatchewan S4S 3R9 Progressive Dairy Techniques International Inc 1223 Cedar Creek Road, R.R. 4 Cambridge, Ontario N1R 5S5 Aylmer Veterinary Clinic 421 Talbot St. West Aylmer, Ontario N5H 1K8 Oxford Bovine Veterinary Services 276311 27th Line, R.R. 3 Lakeside, Ontario, N0M 2G0 Dr Stan Bychawski

CA

E 1020

Dr John C. Draper

CA

E 1732

Dr James Raddatz

CA

E 1680

Dr Frank Jongert”

4) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych nr 99TX104 E874 otrzymuje brzmienie: „US 99TX104 E1376 Ultimate Genetics/Camp Cooley Rt 3 Box 745 Franklin, TX 77856 Dr Dan Miller”

5) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych nr 96TX088 E928 otrzymuje brzmienie: „US 96TX088 E1376 Advanced Genetic Services 41402 OSR Normangee, TX 77871 Dr Dan Miller”

6) w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych dodaje się wiersze w brzmieniu: „US 08TX138 E1376 08GA139 E795 Santa Elena Ranch 720 HWY 75 S Madisonville, TX 77864 Troy Yoder 5979 HWY 26 Montezuma, GA 31063 Dr Dan Miller

US

Dr Mitchell Parks”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 108 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 110 z 200817.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/450/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L157 - 98 z 200817.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2168)

 • Dz. U. L157 - 96 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L157 - 95 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L157 - 94 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L157 - 93 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L157 - 92 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych produktów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L157 - 90 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L157 - 88 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszaru ICES IIa i IV; wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VI, przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L157 - 46 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L157 - 43 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do cyflutryny oraz lektyny uzyskanej z fasoli czerwonej kidney (Phaseolus vulgaris) (1)

 • Dz. U. L157 - 23 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2008 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L157 - 15 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do wzorów formularzy

 • Dz. U. L157 - 13 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 1 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 538/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i egzekwowania, mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.