Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 110

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/450/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

Data ogłoszenia:2008-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 110

Strona 1 z 2
L 157/110

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/450/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

Pomoc, której ma dostarczyć UE w ramach tego wspólnego działania, stanowi uzupełnienie pracy Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zwanego dalej „SPUE”) w regionie południowego Kaukazu, mianowanego wspólnym działaniem 2008/132/WPZiB (3), którego mandat obejmuje m.in. przyczynianie się do zapobiegania konfliktom, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów oraz intensyfikację dialogu między Unią Europejską a głównymi zainteresowanymi stronami w regionie,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 czerwca 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/439/WPZiB dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej (1), które zostało przedłużone wspólnym działaniem 2007/484/WPZiB (2) do dnia 31 grudnia 2007 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 1. Unia Europejska przyczynia się do wzmocnienia procesu rozstrzygnięcia konfliktu w Osetii Południowej.

(2)

Pomoc UE w ramach wspólnego działania 2006/439/WPZiB wzmocniła skuteczność roli, jaką odgrywa zarówno UE, jak i OBWE w procesie rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej. W szczególności wkład UE w misję OBWE w Gruzji wniesiony na mocy wspomnianego wspólnego działania skutecznie wspomógł funkcjonowanie stałych Sekretariatów przedstawicieli Gruzji i Osetii Południowej pod egidą OBWE oraz ułatwiał spotkania w ramach Wspólnej Komisji Kontroli (zwanej dalej „WKK”), która jest najistotniejszym forum w procesie rozstrzygnięcia konfliktu.

2. W tym celu Unia Europejska przekazuje OBWE swój wkład na finansowanie posiedzeń WKK oraz innych mechanizmów w ramach WKK.

(3)

OBWE zaapelowała o dalszą pomoc ze strony UE, zaś UE zgadza się nadal wspierać finansowo proces rozstrzygnięcia konfliktu. Ta pomoc finansowa powinna skupiać się na wspieraniu posiedzeń WKK, posiedzeń komitetu sterującego w sprawie programu odbudowy gospodarczej oraz biuletynu informacyjnego na jego temat, warsztatów budowania zaufania oraz spotkania przedstawicieli organów wykonawczych.

3. Unia Europejska przekazuje OBWE swój wkład na finansowanie posiedzeń komitetu sterującego w sprawie programu odbudowy gospodarczej, biuletynu informacyjnego programu odbudowy gospodarczej, warsztatów budowania zaufania oraz posiedzeń przedstawicieli organów wykonawczych.

4. Unia Europejska, jako element wsparcia przez UE serii środków budowania zaufania w Gruzji, zapewnia również wkład w zorganizowanie nieformalnego posiedzenia WKK w Brukseli lub w stolicy państwa członkowskiego sprawującego Prezydencję Rady.

(3) Dz.U. L 43 z 19.2.2008, s. 30.

(1) Dz.U. L 174 z 28.6.2006, s. 9. (2) Dz.U. L 181 z 11.7.2007, s. 14.

17.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/111

Artykuł 2 Prezydencja, wspierana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB, jest odpowiedzialna za wprowadzenie w życie niniejszego wspólnego działania, mając na względzie osiągnięcie jego celów, o których mowa w art. 1. Artykuł 3 1. Wypłata pomocy finansowej przewidzianej na mocy niniejszego wspólnego działania jest uzależniona od przeprowadzania regularnych posiedzeń WKK oraz funkcjonowania pozostałych mechanizmów w ramach WKK, jak również przeprowadzania posiedzeń komitetu sterującego w sprawie programu odbudowy gospodarczej i publikowania biuletynu informacyjnego na temat programu, przeprowadzenia warsztatów budowania zaufania, posiedzenia przedstawicieli organów wykonawczych oraz nieformalnego posiedzenia WKK w Brukseli lub w stolicy państwa członkowskiego sprawującego Prezydencję Rady, w okresie dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania porozumienia finansowego, które zostanie zawarte pomiędzy Komisją a misją OBWE w Gruzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 157 POZ 110 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L157 - 108 z 200817.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Australii, Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2466) (1)

 • Dz. U. L157 - 98 z 200817.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2008 r. dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w sprawie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2168)

 • Dz. U. L157 - 96 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 550/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L157 - 95 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na wieprzowinę otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L157 - 94 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L157 - 93 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L157 - 92 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 546/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych produktów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L157 - 90 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 545/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L157 - 88 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 544/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszaru ICES IIa i IV; wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VI, przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L157 - 46 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L157 - 43 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do cyflutryny oraz lektyny uzyskanej z fasoli czerwonej kidney (Phaseolus vulgaris) (1)

 • Dz. U. L157 - 23 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2008 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L157 - 15 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do wzorów formularzy

 • Dz. U. L157 - 13 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L157 - 1 z 200817.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 538/2008 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i egzekwowania, mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.