Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 2380/2001 i (WE) nr 1289/2004 odnośnie do warunków zezwoleń na niektóre dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt (1)

Data ogłoszenia:2008-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 3

18.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 552/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 2380/2001 i (WE) nr 1289/2004 odnośnie do warunków zezwoleń na niektóre dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w motywach 2 i 3. Wraz z wnioskiem Alpharma (Belgia) BVBA przedłożyła odpowiednie dokumenty dowodzące, że prawa do obrotu tymi dodatkami zostały przekazane spółce Alpharma (Belgia) BVBA, oraz dodatkowe dokumenty uzupełniające od pierwotnych posiadaczy, wymienionych w powyższych zezwoleniach.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

(5)

Proponowana zmiana warunków zezwoleń ma charakter wyłącznie administracyjny i nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny dodatków. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności został powiadomiony o wniosku.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Firma Alpharma (Belgia) BVBA złożyła wniosek zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, proponując zmianę nazwy posiadacza zezwolenia odnośnie do rozporządzeń Komisji (WE) nr 2430/1999 (2), (WE) nr 2380/2001 (3) i (WE) nr 1289/2004 (4). Rozporządzenia te zezwalają na użycie niektórych dodatków. Zezwolenia te są przypisane do posiadacza zezwolenia.

Aby umożliwić wnioskodawcy korzystanie z praw do obrotu pod nazwą Alpharma (Belgia) BVBA, niezbędna jest zmiana warunków zezwoleń.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 2380/2001 i (WE) nr 1289/2004.

(2)

W przypadku dodatków chlorowodorek robenidyny 66g/kg (Cycostat 66G) i maduramycyna amonu alfa 1g/100g (Cygro 1 %), wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, posiadaczem zezwolenia jest Roche Vitamins Europe Ltd.

(8)

Należy przewidzieć okres przejściowy, w którym będzie można wykorzystać istniejące zapasy.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

W przypadku dodatków maduramycyna amonu alfa 1g/100g (Cygro 1 %), wymienionej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2380/2001, i bacytracyna 60,6 g/kg (Deccox), wymienionej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1289/2004, posiadaczem zezwolenia jest Alpharma AS.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

Wnioskodawca twierdzi, że Alpharma (Belgia) BVBA jest prawnym następcą posiadaczy zezwoleń określonych

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, s. 8). (2) Dz.U. L 296 z 17.11.1999, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1519/2007 (Dz.U. L 335 z 20.12.2007, s. 15). (3) Dz.U. L 321 z 6.12.2001, s. 18. (4) Dz.U. L 243 z 15.7.2004, s. 15.

1. W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, w kolumnie 2 pozycji dotyczącej E 758 i E 770 wyrazy „Roche Vitamins Europe Ltd” zastępuje się wyrazami „Alpharma (Belgia) BVBA”.

2. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2380/2001, w kolumnie 2 pozycji dotyczącej E 770, wyrazy „Alpharma AS” zastępuje się wyrazami „Alpharma (Belgia) BVBA”.

L 158/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2008

3. W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1289/2004, w kolumnie 2 pozycji dotyczącej E 756, wyrazy „Alpharma AS” zastępuje się wyrazami „Alpharma (Belgia) BVBA”. Artykuł 2 Istniejące zapasy zgodne z przepisami mającymi zastosowanie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu i stosowane do dnia 30 września 2008 r.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 67 z 200818.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, s. 185)

 • Dz. U. L158 - 65 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2326) (1)

 • Dz. U. L158 - 62 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: chromian sodu, dichromian sodu i 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropylidenodifenol (tetrabromobisfenol A) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2256) (1)

 • Dz. U. L158 - 60 z 200818.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do organu zatwierdzonego do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru świń w Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2472) (1)

 • Dz. U. L158 - 58 z 200818.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2404) (1)

 • Dz. U. L158 - 56 z 200818.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L158 - 41 z 200818.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/61/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L158 - 17 z 200818.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L158 - 14 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L158 - 5 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L158 - 1 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.