Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 41

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/61/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 41

Strona 1 z 10
18.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/41

DYREKTYWA KOMISJI 2008/61/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowobadawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin


(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ochronnych ani przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach, chyba że spełnione są odpowiednie szczególne wymagania określone w tym załączniku.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 3 ust. 8, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 5 i art. 13b ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1) (5)

Rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załączniku V część B do dyrektywy 2000/29/WE, pochodzące z państw trzecich, nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty, chyba że spełniają normy i wymagania ustanowione w tej dyrektywie i towarzyszy im urzędowe świadectwo fitosanitarne zapewniające taką zgodność, a ponadto są urzędowo skontrolowane w zakresie zgodności z tymi przepisami.

Dyrektywa Komisji 95/44/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 77/93/EWG mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (2) została znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana. Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/29/WE organizmy szkodliwe wymienione w jej załącznikach I i II, pojedynczo lub w powiązaniu z odpowiednimi roślinami lub produktami roślinnymi wymienionymi w załączniku II do tej dyrektywy, nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub jej niektórych stref ochronnych ani nie mogą rozprzestrzeniać się w wyniku przemieszczania we Wspólnocie lub w takich strefach. Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w jej załączniku III nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub jej niektórych stref ochronnych. Rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub jej niektórych stref

Jednakże art. 3 ust. 8, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 5 i art. 13b ust. 4 dyrektywy 2000/29/WE przewidują, że zasady te nie są stosowane w odniesieniu do wprowadzenia i przemieszczania takich organizmów szkodliwych, roślin, produktów roślinnych i innych celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin, na warunkach, które ustalane są na poziomie wspólnotowym.

(7)

(2)

Dlatego konieczne jest określenie warunków, jakie muszą być spełnione w przypadku takich wprowadzeń lub przemieszczeń, w celu zapewnienia, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenia się organizmów szkodliwych.

(8)

(3)

Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na warunki ustalone dla materiału zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (4) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (5), oraz inne, bardziej szczegółowe przepisy dotyczące zagrożonych gatunków dzikiej fauny i flory i organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 67 z 200818.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, s. 185)

 • Dz. U. L158 - 65 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2326) (1)

 • Dz. U. L158 - 62 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: chromian sodu, dichromian sodu i 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropylidenodifenol (tetrabromobisfenol A) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2256) (1)

 • Dz. U. L158 - 60 z 200818.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do organu zatwierdzonego do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru świń w Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2472) (1)

 • Dz. U. L158 - 58 z 200818.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2404) (1)

 • Dz. U. L158 - 56 z 200818.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L158 - 17 z 200818.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L158 - 14 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L158 - 5 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L158 - 3 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 2380/2001 i (WE) nr 1289/2004 odnośnie do warunków zezwoleń na niektóre dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt (1)

 • Dz. U. L158 - 1 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.