Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

Data ogłoszenia:2008-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 56

L 158/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady (2008/451/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 2, uwzględniając decyzję 2003/479/WE (1), w szczególności jej art. 15 ust. 7, uwzględniając decyzję 2007/829/WE (2), w szczególności jej art. 15 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

1 lipca 2007 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich (3), a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur, Rada dokonała korekty wynagrodzeń i emerytur urzędników Wspólnoty o 1,4 %,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. W art. 15 ust. 1 decyzji 2003/479/WE i art. 15 ust. 1 decyzji 2007/829/WE kwoty 29,44 EUR i 117,74 EUR zastępuje się odpowiednio kwotami 29,85 EUR i 119,39 EUR.

2. W art. 15 ust. 2 decyzji 2003/479/WE i w art. 15 ust. 2 decyzji 2007/829/WE tabela otrzymuje brzmienie:

„Odległość między miejscem zamieszkania a miejscem oddelegowania (km)

Artykuł 15 ust. 7 decyzji 2003/479/WE i art. 15 ust. 6 decyzji 2007/829/WE przewidują, że dzienne diety i dodatki miesięczne są regulowane raz w roku, bez działania z mocą wsteczną, w celu uwzględnienia zmian w wynagrodzeniu podstawowym urzędników Wspólnoty w Brukseli i Luksemburgu. Rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 420/2008 z dnia 14 maja 2008 r. dostosowującym ze skutkiem od dnia

Kwota w EUR

0–150 > 150 > 300 > 500 > 800 > 1 300 > 2 000

0,00 76,74 136,42 221,71 358,14 562,80 673,67”

(2)

(1) Decyzja Rady 2003/479/WE z dnia 16 czerwca 2003 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady (Dz.U. L 160 z 28.6.2003, s. 72). Decyzja uchylona decyzją 2007/829/WE. 2) Decyzja Rady 2007/829/WE z dnia 5 grudnia 2007 r. dotycząca ( zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady (Dz.U. L 327 z 13.12.2007, s. 10).

(3) Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 1.

18.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/57

3.

W art. 15 ust. 4 decyzji 2003/479/WE kwotę 29,44 EUR zastępuje się kwotą 29,85 EUR. Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została przyjęta. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 16 czerwca 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 67 z 200818.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, s. 185)

 • Dz. U. L158 - 65 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2326) (1)

 • Dz. U. L158 - 62 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: chromian sodu, dichromian sodu i 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropylidenodifenol (tetrabromobisfenol A) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2256) (1)

 • Dz. U. L158 - 60 z 200818.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do organu zatwierdzonego do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru świń w Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2472) (1)

 • Dz. U. L158 - 58 z 200818.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2404) (1)

 • Dz. U. L158 - 41 z 200818.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/61/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L158 - 17 z 200818.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L158 - 14 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L158 - 5 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L158 - 3 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 2380/2001 i (WE) nr 1289/2004 odnośnie do warunków zezwoleń na niektóre dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt (1)

 • Dz. U. L158 - 1 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.