Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2404) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 58

L 158/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2404)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/452/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Pięć zakładów wymienionych w rozdziale I załącznika do decyzji 2007/27/WE wybrały opcję przetwarzania jedynie mleka spełniającego wymagania. Jeden zakład zaprzestał prowadzenia działalności. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu w rozdziale I tego załącznika.

uwzględniając i Rumunii,

Traktat

dotyczący

przystąpienia

Bułgarii

(4)

uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42,

Bułgarii

i

Rumunii,

a także mając na uwadze, co następuje:

Ponadto trzy inne zakłady zakończyły swój plan modernizacji i spełniają obecnie w pełni wymagania prawodawstwa wspólnotowego. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym. Zakłady te przetwarzają bez segregacji mleko spełniające wymagania i niespełniające wymagań UE, należy je zatem dodać do wykazu w rozdziale I załącznika do decyzji 2007/27/WE.

(1)

W decyzji Komisji 2007/27/WE (1) ustalono wykazy zakładów przetwórstwa mleka w Rumunii spełniających wymagania strukturalne określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) („zakłady spełniające wymagania”) i upoważnionych do odbioru i przetwarzania mleka surowego niezgodnego z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) („mleko niespełniające wymagań UE”).

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozdział I załącznika do decyzji 2007/27/WE.

(6) (2)

W rozdziale I załącznika do decyzji 2007/27/WE wymienia się zakłady spełniające wymagania i upoważnione do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE, podczas gdy rozdział II tego załącznika wymienia zakłady spełniające wymagania i upoważnione do odbioru i przetwarzania oddzielnie mleka spełniającego wymagania i niespełniającego wymagań UE.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 45. Decyzja zmieniona decyzją 2007/557/WE (Dz.U. L 212 z 14.8.2007, s. 15). (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. (3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1243/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007, s. 8).

Artykuł 1 Rozdział I załącznika do decyzji 2007/27/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

18.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/59

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W rozdziale I załącznika do decyzji 2007/27/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się następujące zakłady:

4 7 8 9 10 29

L 52 L 5 L 77 L 74 L 42 L 37

SC Trinitrom SRL SC Ancal SRL SC Milk Way Company SRL SC Cremont SRL SC Lacto Panait SRL SC Magnolia Comlact SRL

Gepiu, județul Bihor, 417149 Saucenița, județul Botoșani, 717468 Prigor, județul Caraș-Severin, 327305 Aghireșu, județul Cluj, 407005 Crucea, județul Constanța, 907305 Țapu, județul Sibiu, 556123

2) dodaje się zakłady w brzmieniu:

32 33 34

L 95 L 21 L 96

S.C. Marion Invest SRL S.C. I.L. Mureș S.A. S.C. Prod A.B.C. Company SRL

Crânguri, Jud. Dambovița, 137170 Târgu Mureș, Jud. Mureș, 540390 Grumăzești, Jud. Neamț, 617235

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 67 z 200818.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, s. 185)

 • Dz. U. L158 - 65 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2326) (1)

 • Dz. U. L158 - 62 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: chromian sodu, dichromian sodu i 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropylidenodifenol (tetrabromobisfenol A) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2256) (1)

 • Dz. U. L158 - 60 z 200818.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do organu zatwierdzonego do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru świń w Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2472) (1)

 • Dz. U. L158 - 56 z 200818.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L158 - 41 z 200818.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/61/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L158 - 17 z 200818.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L158 - 14 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L158 - 5 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L158 - 3 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 2380/2001 i (WE) nr 1289/2004 odnośnie do warunków zezwoleń na niektóre dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt (1)

 • Dz. U. L158 - 1 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.