Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do organu zatwierdzonego do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru świń w Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2472) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 60

L 158/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/139/WE w odniesieniu do organu zatwierdzonego do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru świń w Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2472)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/453/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w prawodawstwie wspólnotowym i, w szczególności, w dyrektywie 94/28/WE.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 94/28/WE z dnia 23 czerwca 1994 r. ustanawiającą zasady odnoszące się do warunków genealogicznych i zootechnicznych stosowanych w przywozie z państw trzecich zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków oraz zmieniającą dyrektywę 77/504/EWG w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2006/139/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/139/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2008 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2006/139/WE z dnia 7 lutego 2006 r. wdrażająca dyrektywę Rady 94/28/WE w odniesieniu do wykazu organów w państwach trzecich zatwierdzonych do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru niektórych zwierząt (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą importować zwierzęta hodowlane niektórych gatunków, ich nasienie, komórki jajowe i zarodki jako „czystorasowe” lub „hybrydy” tylko pod warunkiem ich zapisywania lub rejestrowania w księdze zarodowej lub rejestrze przechowywanym przez organ wymieniony w tej decyzji. Stany Zjednoczone zwróciły się o dodanie do wpisów dotyczących tego kraju w załączniku do decyzji 2006/139/WE jednego organu w odniesieniu do świń. Stany Zjednoczone przedstawiły gwarancje w zakresie zgodności z odpowiednimi wymogami ustanowionymi

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 178 z 12.7.1994, s. 66. (2) Dz.U. L 54 z 24.2.2006, s. 34.

18.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/61

ZAŁĄCZNIK W pozycji „Gatunek: świnie” w pkt VII załącznika do decyzji 2006/139/WE dodaje się wpis w brzmieniu: „PIC (Pig Improvement Company) North America 100 Bluegrass Commons Boulevard Suite 2200 Hendersonville TN 37075 Tel. (+1-615)265 2700 strona internetowa: http://www.pic.com”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 158 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 67 z 200818.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, s. 185)

 • Dz. U. L158 - 65 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: tritlenek chromu, dichromian amonu oraz dichromian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2326) (1)

 • Dz. U. L158 - 62 z 200818.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: chromian sodu, dichromian sodu i 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-izopropylidenodifenol (tetrabromobisfenol A) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2256) (1)

 • Dz. U. L158 - 58 z 200818.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/27/WE przyjmującą niektóre środki przejściowe dotyczące dostaw surowego mleka do zakładów przetwórczych oraz przetwórstwa tego surowego mleka w Rumunii w odniesieniu do wymagań rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2404) (1)

 • Dz. U. L158 - 56 z 200818.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L158 - 41 z 200818.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/61/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 2000/29/WE mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L158 - 17 z 200818.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L158 - 14 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 554/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (Quantum Phytase) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L158 - 5 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 553/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L158 - 3 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 2380/2001 i (WE) nr 1289/2004 odnośnie do warunków zezwoleń na niektóre dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt (1)

 • Dz. U. L158 - 1 z 200818.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 551/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.