Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 159 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1585) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 159 POZ 1

Strona 1 z 20
18.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1585)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/425/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

białaczki bydła (EBL) i choroby Aujeszky’ego mogą być finansowane do dnia 31 grudnia 2010 r.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 10, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustanawia procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na rzecz programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych. Zgodnie ze wspomnianą decyzją należy wprowadzić wspólnotowy środek finansowy na pokrycie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie na finansowanie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych wymienionych w załączniku do wspomnianej decyzji. Decyzja 90/424/EWG stanowi, że każdego roku, nie później niż do dnia 30 kwietnia, państwa członkowskie mają obowiązek przedłożyć Komisji roczne lub wieloletnie programy rozpoczynające się w kolejnym roku, w związku z którymi chciałyby otrzymać wsparcie finansowe Wspólnoty. Na podstawie art. 3 decyzji 90/424/EWG, zmienionej decyzją 2006/965/WE, programy dotyczące enzootycznej

Decyzja Komisji 2004/450/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do treści wniosków o finansowanie przez Wspólnotę programów zwalczania, monitoringu i kontroli chorób zwierzęcych (2) stanowi, że państwa członkowskie, dążące do uzyskania wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz programów zwalczania, monitorowania i kontroli niektórych chorób zwierząt, mają obowiązek przedłożyć wnioski zawierające pewne informacje, o których mowa we wspomnianej decyzji. Decyzja Komisji 2008/341/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe kryteria w odniesieniu do krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (3) ustanawia kryteria, jakie muszą być spełnione przez krajowe programy, by mogły one zostać zatwierdzone przez Komisję w ramach wspólnotowego środka finansowego przewidzianego w art. 24 ust. 1 decyzji 90/424/EWG. W następstwie przyjęcia decyzji 2008/341/WE oraz w celu dalszego usprawnienia procesu przedkładania, zatwierdzania i oceny postępu w czasie wdrażania programów należy zaktualizować standardowe wymagania w odniesieniu do

(5)

(2)

(6)

(3)

(1) Dz.U. L 224 z 18.9.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/965/WE (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, s. 22).

(2) Dz.U. L 155 z 30.4.2004, s. 95. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/268/WE (Dz.U. L 115 z 3.5.2007, s. 3). (3) Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 44.

L 159/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej —

18.6.2008

wniosków państw członkowskich o wspólnotowe finansowanie programów krajowych i dostosować je do wspomnianych kryteriów. Dla zachowania jasności należy uchylić decyzję 2004/450/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

(7)

enzootyczna białaczka bydła (EBL) i choroba Aujeszky’ego;

b)

załączniku II do niniejszej decyzji w odniesieniu do salmonellozy (salmonelli odzwierzęcej); załączniku III do niniejszej decyzji w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) (gąbczasta encefalopatia bydła (BSE), trzęsawka owiec i chroniczna choroba wyniszczająca (CWD)); załączniku IV do niniejszej decyzji w odniesieniu do ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa; załączniku V do niniejszej decyzji w odniesieniu do następujących chorób: — zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), zakaźna anemia łososia (ISA), wiosenna wiremia karpi (SVC), wirusowa posocznica krwotoczna (VHS), zakażenie herpeswirusem koi (KHV), bonamioza wywoływana przez Bonamia ostreae, marteilioza wywoływana przez Marteilia refringens, ichtioftirioza u skorupiaków. Artykuł 2

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 159 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L159 - 91 z 200818.6.2008

    Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1719) (1)

  • Dz. U. L159 - 46 z 200818.6.2008

    Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE w sprawie ustanowienia definicji przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1589) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.