Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 159 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE w sprawie ustanowienia definicji przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1589) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 159 POZ 46

Strona 1 z 23
L 159/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2008 r.

18.6.2008

zmieniająca decyzję 2002/253/WE w sprawie ustanowienia definicji przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1589)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/426/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiającą sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 3 lit. c),


(4)

zagadnień związanych ze zdrowiem, wymienionych w załączniku I do decyzji Komisji 2000/96/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4). Decyzja 2002/253/WE nie pociąga za sobą jednak żadnych obowiązków w zakresie przekazywania danych. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego decyzją nr 2119/98/WE,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 2 decyzji Komisji 2002/253/WE (2) definicje przypadku określone w załączniku do tej decyzji powinny być aktualizowane w niezbędnym zakresie na podstawie najnowszych danych naukowych. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (3) (ECDC), ECDC przedłożyło, na wniosek Komisji i w porozumieniu ze swoim forum doradczym, dokument techniczny dotyczący definicji przypadków, pomagając Komisji w opracowaniu strategii interwencyjnych w dziedzinie nadzoru i reagowania. Dokument techniczny został następnie opublikowany na stronie internetowej ECDC. Definicje przypadków wymienione w załączniku do decyzji 2002/253/WE należy zaktualizować na podstawie tych danych. Omawiane definicje przypadków mają ułatwić przekazywanie danych dotyczących chorób i szczególnych

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2002/253/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 3.10.1998, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/875/WE (Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 48). (2) Dz.U. L 86 z 3.4.2002, s. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2003/534/WE (Dz.U. L 184 z 23.7.2003, s. 35). (3) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.

(4) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, s. 50. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/875/WE.

18.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 159/47

WYJAŚNIENIA DO SEKCJI ZASTOSOWANYCH W DEFINICJACH I KLASYFIKACJI PRZYPADKÓW

Kryteria kliniczne Powinny one obejmować częste i istotne podmiotowe i przedmiotowe objawy choroby, które pojedynczo lub wspólnie składają się na charakterystyczny lub sugerujący rozpoznanie obraz kliniczny choroby. Kryteria kliniczne określają ogólny obraz choroby i nie muszą koniecznie wskazywać wszystkich cech potrzebnych do klinicznego rozpoznania danego indywidualnego przypadku.

Kryteria laboratoryjne Kryteria laboratoryjne powinny zawierać wykaz metod laboratoryjnych umożliwiających potwierdzenie przypadku. Zazwyczaj aby potwierdzić przypadek, wystarczy wykonać tylko jeden spośród testów umieszczonych w wykazie. Jeżeli potwierdzenie wymaga więcej niż jednej metody, jest to specjalnie zaznaczone. Typ materiału klinicznego, który należy pobrać do testów laboratoryjnych, wskazano tylko w przypadkach gdy jedynie określone rodzaje materiału są odpowiednie do potwierdzenia diagnozy. W niektórych uzgodnionych wyjątkowych przypadkach uwzględniono również kryteria laboratoryjne dla przypadków prawdopodobnych. Zamieszczone w tym wykazie metody laboratoryjne mogą pełnić pomocniczą rolę w rozpoznaniu przypadku, nie stanowią jednak kryterium potwierdzającego rozpoznanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 159 POZ 46 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L159 - 91 z 200818.6.2008

    Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1719) (1)

  • Dz. U. L159 - 1 z 200818.6.2008

    Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1585) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.