Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 159 POZ 91

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2008 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1719) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 159 POZ 91

Strona 1 z 15
18.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2008 r.

L 159/91

zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1719)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/427/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


VHS, dla niektórych obszarów na swoich terytoriach. Przedłożona dokumentacja wskazuje, że obszary te spełniają wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 i 6,

(5)

Niemcy powiadomiły o występowaniu VHS w hodowli uprzednio uznanej za wolną od tej choroby. Wskazana hodowla nie powinna już zatem być wymieniona w decyzji 2002/308/WE jako wolna od VHS.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Decyzja Komisji 2002/308/WE ( ) ustanawia wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli ryb znajdujących się w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do niektórych chorób ryb.

2

Dania poinformowała, że niektóre hodowle zatwierdzone w odniesieniu do VHS i IHN nie spełniają wymogów utrzymania zatwierdzonego statusu hodowli uznanych za wolne od VHS. Wyżej wymienione hodowle nie powinny już zatem być wymienione w decyzji 2002/308/WE jako wolne od VHS.

(2)

Niemcy, Francja, Włochy, Austria i Słowenia przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu hodowli zatwierdzonej w strefach niezatwierdzonych, w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN), dla niektórych hodowli znajdujących się na ich terytorium. Przedłożona dokumentacja wskazuje, że hodowle te spełniają wymogi art. 6 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się one do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonych w strefie niezatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu hodowli zatwierdzonych.

(7)

(3)

Dania, Francja, Włochy i Zjednoczone Królestwo przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref, w odniesieniu do VHS i IHN, dla niektórych stref na ich terytorium. Przedłożona dokumentacja wskazuje, że strefy te spełniają wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się one do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu stref zatwierdzonych.

Włochy powiadomiły o zakończeniu niektórych programów dotyczących stref i hodowli wolnych od VHS i IHN, zatwierdzonych decyzją Komisji 2003/634/WE z dnia 28 sierpnia 2003 r. zatwierdzającą programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (3). Strefa i hodowla, których dotyczy wspomniane powiadomienie, kwalifikują się do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej i hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej i powinny zatem zostać dodane odpowiednio do wykazu stref zatwierdzonych lub hodowli zatwierdzonych w strefach niezatwierdzonych w decyzji 2002/308/WE.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/308/WE.

(4)

Francja i Finlandia przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref, w odniesieniu do

(9)

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 1). (2) Dz.U. L 106 z 23.4.2002, s. 28. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/345/WE (Dz.U. L 130 z 22.5.2007, s. 16).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 159 POZ 91 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L159 - 46 z 200818.6.2008

    Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE w sprawie ustanowienia definicji przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1589) (1)

  • Dz. U. L159 - 1 z 200818.6.2008

    Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1585) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.