Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 162 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2008 r. dotycząca tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii T25) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1715) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 162 POZ 31

Strona 1 z 3
21.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 162/31

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 maja 2008 r. dotycząca tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii T25) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1715)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/470/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


do obrotu organizmów zmodyfikowanych genetycznie, które nie zostały zakończone do dnia 17 października 2002 r., podlegają przepisom dyrektywy 2001/18/WE.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 akapit pierwszy,

(5)

W dniu 8 maja 2000 r. Austria poinformowała Komisję o swojej decyzji dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży Zea mays L. linii T25 dla wszystkich zastosowań i zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 90/220/EWG uzasadniła swoją decyzję.

po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 98/293/WE z dnia 22 kwietnia 1998 r. dotyczącą wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy (Zea mays L. linii T25) zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG (2) postanowiono, że udziela się zgody na wprowadzenie do obrotu tego produktu.

Produkty pozyskane z Zea mays L. linii T25 (skrobia i wszystkie jej pochodne, olej surowy i rafinowany, wszystkie produkty wytworzone z Zea mays L. linii T25 w procesie obróbki cieplnej lub w procesie fermentacji oraz pasza wyprodukowana z Zea mays L. linii T25) są zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) i rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (5). Zastosowania te nie podlegają klauzuli ochronnej zgłoszonej przez Austrię.

(6)

(2)

W dniu 3 sierpnia 1998 r. władze francuskie wyraziły taką zgodę. Zgoda obejmuje wszystkie zastosowania produktu, czyli przywóz, przetworzenie na żywność i paszę oraz uprawę.

(7)

W dniu 20 lipca 2001 r. Komitet Naukowy ds. Roślin stwierdził, iż przedłożone przez Austrię informacje nie zawierały nowych istotnych dowodów naukowych, które nie zostały wzięte pod uwagę podczas pierwotnej oceny dokumentacji i w związku z tym nie stanowią podstawy do przeprowadzenia przeglądu pierwotnej opinii Komitetu w sprawie tego produktu.

(3)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 dyrektywy 2001/18/WE, która zastąpiła dyrektywę Rady 90/220/EWG (3), procedury w odniesieniu do zgłoszeń dotyczących wprowadzenia

W dniu 9 stycznia 2004 r. oraz w dniach 9 i 17 lutego 2004 r. Austria przedłożyła Komisji dodatkowe informacje na poparcie krajowych środków dotyczących kukurydzy linii T25.

(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/27/WE (Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 45). (2) Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 30. (3) Dz.U. L 117 z 8.5.1990, s. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/35/WE (Dz.U. L 169 z 27.6.1997, s. 72).

(4) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1). (5) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 298/2008 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 64).

L 162/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2008

(8)

Zgodnie z art. 28 ust. 1 dyrektywy 2001/18/WE Komisja zasięgnęła opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), powołanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), zgodnie z którym zastąpił on właściwe komitety naukowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 162 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L162 - 39 z 200821.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 5 czerwca 2008 r. dotyczące ograniczenia odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów oraz firm audytorskich przeprowadzających ustawowe badania sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2274) (1)

 • Dz. U. L162 - 37 z 200821.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez następujące substancje: chlorek 2,3-epoksypropylotrimetyloamoniowy (EPTAC), chlorek (3-chloro-2-hydroksypropylo) trimetyloamoniowy (CHPTAC) oraz heksachlorocyklopentadien (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2316) (1)

 • Dz. U. L162 - 34 z 200821.6.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie ryzyka w odniesieniu do następujących substancji: trójchloroetylen, benzen, 2-metoksy-2-metylobutan (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2271) (1)

 • Dz. U. L162 - 30 z 200821.6.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L162 - 27 z 200821.6.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 586/2008/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję nr 896/2006/WE wprowadzającą uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez państwa członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydawanych przez Szwajcarię i Liechtenstein do celów przejazdu tranzytem przez ich terytorium

 • Dz. U. L162 - 20 z 200821.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/63/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie konkurencji na rynkach końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L162 - 13 z 200821.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidująca pewne odstępstwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (1)

 • Dz. U. L162 - 11 z 200821.6.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/54/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L162 - 9 z 200821.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 585/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L162 - 3 z 200821.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 584/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonelli enteritidis i Salmonelli typhimurium u indyków (1)

 • Dz. U. L162 - 1 z 200821.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 583/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.