Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 587/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia w zakresie przepisów dotyczących towarów, usług i osób przekraczających zieloną linię na Cyprze

Data ogłoszenia:2008-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 1

Strona 1 z 3
24.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 587/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia w zakresie przepisów dotyczących towarów, usług i osób przekraczających zieloną linię na Cyprze

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)


uwzględniając Protokół nr 10 w sprawie Cypru do Aktu Przystąpienia z 2003 r. (1), w szczególności jego art. 2, uwzględniając Protokół nr 3 w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze do Aktu Przystąpienia z 2003 r. (2), w szczególności jego art. 6, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 (3) określa specjalne zasady dotyczące towarów, usług i osób przekraczających linię dzielącą obszary Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli, od obszarów Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę. Doświadczenie zdobyte od momentu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 866/2004 zawierającego poprzednią zmianę wskazuje na potrzebę wzmocnienia wymiany handlowej i stosunków gospodarczych pomiędzy obiema częściami wyspy. W tym celu należy co do zasady znieść cła na produkty rolne pochodzące z obszarów Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli. Aby stało się to możliwe, powinno się wzmocnić klauzulę ochronną rozporządzenia (WE) nr 866/2004.

Należy uregulować zagadnienie czasowego wprowadzenia towarów pochodzących z obszarów Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli na obszary Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę, aby w ten sposób zachęcać przedsiębiorstwa z siedzibą na obszarach Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli, do świadczenia usług po drugiej stronie linii oddzielającej te obszary od obszarów Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę, oraz ułatwić uczestnictwo wspomnianych przedsiębiorstw w targach lub podobnych imprezach odbywających się na obszarach Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę. Ponadto powinno się zezwolić na przekraczanie linii oddzielającej oba wspomniane obszary Republiki Cypryjskiej przez towary, które mają zostać poddane naprawom na obszarach Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę.

(5)

(2)

Powinno być to powiązane z obowiązkiem przedstawienia wiarygodnych dowodów na potwierdzenie faktu, że wprowadzenie towarów ma charakter czasowy. Organy celne Republiki Cypryjskiej lub organy wschodniej strefy suwerennej mogą zażądać gwarancji obejmującej wszelkie ewentualne długi celne lub podatkowe, w sytuacji gdy niektóre towary wprowadzone tymczasowo nie powróciłyby na obszary Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli.

(3)

(6)

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 955. (2) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 940. (3) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, s. 128. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1283/2005 (Dz.U. L 203 z 4.8.2005, s. 8).

Należy doprecyzować, że w przypadku osób przekraczających linię dzielącą obszary Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli od obszarów Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę, udających się na obszary Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę, ich rzeczy osobiste uznaje się za zgłoszone do tymczasowego wprowadzenia. To samo powinno mieć zastosowanie do środków transportu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 54 z 200824.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (  Dz.U. L 37 z 13.2.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, s. 127)

 • Dz. U. L163 - 53 z 200824.6.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/269/WE z dnia 19 marca 2008 r. zmieniającej decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (  Dz.U. L 85 z 27.3.2008)

 • Dz. U. L163 - 52 z 200824.6.2008

  Decyzja Rady 2008/482/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/134/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L163 - 51 z 200824.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/481/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/131/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L163 - 50 z 200824.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/480/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L163 - 43 z 200824.6.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/479/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L163 - 42 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2336) (1)

 • Dz. U. L163 - 37 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2625) (1)

 • Dz. U. L163 - 34 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2387) (1)

 • Dz. U. L163 - 29 z 200824.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L163 - 28 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L163 - 24 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L163 - 6 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L163 - 4 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.