Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 43

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/479/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2008-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 43

Strona 1 z 5
24.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/43

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/479/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności art. 15, We wspólnym stanowisku 2007/140/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 5 ust. 5 lit. b) otrzymuje brzmienie: a także mając na uwadze, co następuje: „b) płatności na zamrożone rachunki należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed datą, z którą rachunki te zostały objęte środkami ograniczającymi;”; 2) załącznik II do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane


(1)

W związku z przyjęciem rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Rada Unii Europejskiej przyjęła w dniu 27 lutego 2007 r. wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (1).

(2)

Zakaz udostępniania osobom i podmiotom objętym środkami ograniczającymi funduszy lub zasobów ekonomicznych nie powinien uniemożliwiać dokonywania na zamrożone rachunki płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań zawartych lub powstałych przed datą, z którą rachunki te zostały objęte środkami ograniczającymi, pod warunkiem że płatności te również podlegają zamrożeniu.

(3)

Rada ustaliła również dodatkowe osoby i podmioty, które spełniają kryteria określone w art. 4 ust. 1 lit. b) i w art. 5 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB. Te osoby i podmioty powinny być zatem wymienione w załączniku II do wspólnego stanowiska,

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 czerwca 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 61 z 28.2.2007, s. 49. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/246/WPZiB (Dz.U. L 106 z 24.4.2007, s. 67).

L 163/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2008

ZAŁĄCZNIK A. Osoby fizyczne

Nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Reza AGHAZADEH

Data ur.: 15.3.1949 r. Nr paszportu: S4409483 ważny 26.4.2000 r. – 27.4.2010 r. Wydany: Teheran, Nr paszportu dyplomatycznego: D9001950 Wydany: 22.1.2008 r. ważny do 21.1.2013 r. Miejsce ur.: Khoy

Szef Organizacji Energii Jądrowej w Iranie (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wymieniona w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

Zaangażowany w zarządzanie montażem i konstrukcją wirówek. Rada MAEA oraz Rada Bezpieczeństwa domagają się, aby Iran zawiesił wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. Dotyczy to wszystkich prac związanych z wirówkami. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Alai otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w zarządzaniu montażem i konstrukcją wirówek. Zaangażowany w wytwarzanie uranylowego węglanu amonu (ammonium uranyl carbonate – AUC) oraz w kierowanie kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanz. Iranowi nakazano zawiesić wszelkie działania związane ze wzbogacaniem. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Ashiani otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za swoją rolę w procesie wytwarzania AUC oraz w zarządzaniu i w sporządzeniu projektu technicznego kompleksu prowadzącego wzbogacanie w Natanz (Kashan).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 54 z 200824.6.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (  Dz.U. L 37 z 13.2.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, s. 127)

 • Dz. U. L163 - 53 z 200824.6.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/269/WE z dnia 19 marca 2008 r. zmieniającej decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (  Dz.U. L 85 z 27.3.2008)

 • Dz. U. L163 - 52 z 200824.6.2008

  Decyzja Rady 2008/482/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/134/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L163 - 51 z 200824.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/481/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/131/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L163 - 50 z 200824.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/480/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L163 - 42 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2336) (1)

 • Dz. U. L163 - 37 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2625) (1)

 • Dz. U. L163 - 34 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2387) (1)

 • Dz. U. L163 - 29 z 200824.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L163 - 28 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L163 - 24 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L163 - 6 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L163 - 4 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 1 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 587/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia w zakresie przepisów dotyczących towarów, usług i osób przekraczających zieloną linię na Cyprze

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.