Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 54

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (  Dz.U. L 37 z 13.2.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, s. 127)

Data ogłoszenia:2008-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 54

L 163/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2008

Sprostowanie do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 37 z dnia 13 lutego 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, s. 127) 1. Strona 127, motyw 5 zdanie trzecie: zamiast: powinno być: „(…) polibromowego difenylu i polibromowego eteru fenylowego (…)”, „(…) polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych (…)”.


2. Strona 128, motyw 10 zdanie drugie: zamiast: powinno być: „(…) oraz ich zastąpienie przez bardziej przyjazne dla środowiska alternatywy, (…)”, „(…) oraz ich zastąpienie przez substancje bardziej przyjazne dla środowiska, (…)”.

3. Strona 129, art. 4 ust. 1 zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „(…) polibromowego difenylu lub polibromowego eteru fenylowego.”, „(…) polibromowanych bifenyli ani polibromowanych eterów difenylowych.”.

4. Strona 129, art. 4 ust. 3: zamiast: powinno być: „(…) i zastąpieniu ich przez alternatywy bardziej (…)”, „(…) i zastąpieniu ich przez substancje bardziej (…)”.

5. Strona 131, treść załącznika zastępuje się załącznikiem w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK Zastosowanie ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu, które są zwolnione z wymogów przepisów art. 4 ust. 1 1. Rtęć w kompaktowych lampach fluorescencyjnych w ilości nieprzekraczającej 5 mg na lampę. 2. Rtęć w prostych lampach fluorescencyjnych ogólnego zastosowania w ilościach nieprzekraczających na jedną lampę: — z luminoforem halofosforanowym — z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie żywotności — z luminoforem trójpasmowym o wydłużonym okresie żywotności 10 mg, 5 mg, 8 mg.

3. Rtęć w prostych lampach fluorescencyjnych wykorzystywanych w specjalnych celach. 4. Rtęć w innych lampach niewymienionych w niniejszym załączniku. 5. Ołów w szkle katodowych lamp elektronowych, w elektronicznych komponentach i lampach fluorescencyjnych. 6. Ołów jako pierwiastek stopowy w stali zawierającej do 0,35 % ołowiu wagowo, w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu wagowo oraz jako stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu wagowo. 7. — Ołów w typach stopów lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (tj. cynowo-ołowiowe stopy lutownicze zawierające więcej niż 85 % ołowiu), — ołów w stopach lutowniczych serwerów, pamięci i systemów układu pamięci (zwolnienie udzielone do 2010 r.), — ołów w stopach lutowniczych infrastruktury sieci urządzeń przełączających, sygnalizujących, transmitujących, a także sieci zarządzania telekomunikacją, — ołów w elektronicznych częściach ceramicznych (np. urządzenia piezoelektryczne).

24.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/55

8. Kadmowanie, z wyjątkiem zastosowań zakazanych na mocy dyrektywy 91/338/EWG (1) zmieniającej dyrektywę 76/769/EWG (2) odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych. 9. Sześciowartościowy chrom jako środek antykorozyjny stosowany w stali węglowej systemów chłodzących używanych w chłodziarkach absorpcyjnych. 10. W ramach procedury określonej w art. 7 ust. 2 Komisja oceni zastosowanie: — eteru dekabromodifenylowego, — rtęci w prostych lampach fluorescencyjnych wykorzystywanych w specjalnych celach, — ołowiu w stopach lutowniczych serwerów, pamięci i systemów układu pamięci, ołów w stopach lutowniczych infrastruktury sieci urządzeń przełączających, sygnalizujących, transmitujących, a także sieci zarządzania telekomunikacją (w celu wyznaczenia ściśle określonych terminów w odniesieniu do niniejszego zwolnienia), i — żarówek, jako kwestię priorytetową w celu niezwłocznego ustalenia, czy niniejsze pozycje mają być odpowiednio zmienione.”.

___________

(1) Dz.U. L 186 z 12.7.1991, str. 59. (2) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 163 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 53 z 200824.6.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/269/WE z dnia 19 marca 2008 r. zmieniającej decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (  Dz.U. L 85 z 27.3.2008)

 • Dz. U. L163 - 52 z 200824.6.2008

  Decyzja Rady 2008/482/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/134/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L163 - 51 z 200824.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/481/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/131/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L163 - 50 z 200824.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/480/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L163 - 43 z 200824.6.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/479/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L163 - 42 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2336) (1)

 • Dz. U. L163 - 37 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2625) (1)

 • Dz. U. L163 - 34 z 200824.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2387) (1)

 • Dz. U. L163 - 29 z 200824.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L163 - 28 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L163 - 24 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L163 - 6 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dz. U. L163 - 4 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 1 z 200824.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 587/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia w zakresie przepisów dotyczących towarów, usług i osób przekraczających zieloną linię na Cyprze

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.