Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 595/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2008-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 1

Strona 1 z 4
25.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 595/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,


(5)

zostaną względy ekonomiczne zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie Komisji z roku 1998 dotyczącym zawieszenia autonomicznych taryf i kontyngentów taryfowych (2). Rozporządzenie (WE) nr 1255/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. Mając na uwadze znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w pkt 1.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie. W związku z tym, że zawieszenia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, muszą stać się skuteczne od dnia 1 lipca 2008 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i wejść w życie niezwłocznie,

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W interesie Wspólnoty leży zawieszenie, częściowe lub całkowite, ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej dla szeregu nowych produktów niewymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/96 (1).

(7)

(2)

Kody CN i TARIC 5603 12 10 20 i 8504 40 84 20 dla dwóch produktów aktualnie uwzględnionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy skreślić z wykazu, ponieważ utrzymanie zawieszeń ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej nie leży już w interesie Wspólnoty.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Ponadto opis ośmiu produktów wymaga modyfikacji w celu uwzględnienia wprowadzonych w nich zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku. W związku z tym produkty te należy uznać za wykreślone z wykazu i dodać je do niego jako nowe produkty. Doświadczenie wskazuje, że konieczne jest ustanowienie daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96, po to, by zapewnić uwzględnienie zmian technicznych i gospodarczych. Nie powinno to stać na przeszkodzie wcześniejszemu wycofaniu niektórych środków lub ich podtrzymaniu po zakończeniu okresu obowiązywania, jeżeli przedstawione

1) dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 2) skreśla się wiersze z produktami, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

(2) Dz.U. C 128 z 25.4.1998, s. 2.

(4)

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1527/2007 (Dz.U. L 349 z 31.12.2007, s. 7).

L 164/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 16 czerwca 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

25.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/3

ZAŁĄCZNIK I Produkty, o których mowa w art. 1 ust. 1:

Stawka cła autonomicznego

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres obowiązywania

ex 2008 60 19 ex 2008 60 39

30 30

Czereśnie z dodatkiem spirytusu, o zawartości cukru 9 % masy lub bez zawartości cukru, o średnicy nieprzekraczającej 19,9 mm, z pestką, stosowane w produktach czekoladowych (1)

10 % (2)

1.7.2008–31.12.2012

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 46 z 200825.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 286 z 31.10.2007)

 • Dz. U. L164 - 44 z 200825.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/485/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

 • Dz. U. L164 - 43 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2883) (1)

 • Dz. U. L164 - 41 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2722)

 • Dz. U. L164 - 19 z 200825.6.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (1)

 • Dz. U. L164 - 16 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. wprowadzające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 412/2008 otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalającego zarządzanie tym kontyngentem

 • Dz. U. L164 - 14 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

 • Dz. U. L164 - 12 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 372/2007 ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L164 - 10 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.