Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 372/2007 ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2008-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 12

L 164/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 597/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 372/2007 ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

tymi produktami nie był zagrożony, aby zakrywki i środki spożywcze stwarzające znaczne zagrożenie były niezwłocznie usuwane z obrotu, a równocześnie aby przemysł miał wystarczającą ilość czasu na dokończenie opracowywania uszczelek zgodnych z SML określonymi w dyrektywie 2002/72/WE zmienionej dyrektywą 2007/19/WE. Ustalono, że okres przejściowy zakończy się dnia 30 czerwca 2008 r.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie Komisji 2007/19/WE z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz w dyrektywie Rady z dnia 19 grudnia 1985 r. ustanawiającej wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (2) wyjaśniono, że uszczelki do zakrywek wchodzą w zakres dyrektywy Komisji 2002/72/WE (3). Stanowi ona, że państwa członkowskie do dnia 1 maja 2008 r. muszą przyjąć środki umożliwiające swobodny obrót uszczelkami do zakrywek, jeśli nie przekraczają one limitów migracji specyficznej (SML) określonych w zmienionej dyrektywie 2002/72/WE. Zgodnie z art. 3 ust. 1 akapit trzeci lit. b) dyrektywy 2007/19/WE państwa członkowskie z dniem 1 lipca 2008 r. muszą zakazać produkcji i przywozu niespełniających wymogów uszczelek do zakrywek.

W grudniu 2007 r. przemysł spożywczy i producenci zakrywek poinformowali Komisję, że w lipcu 2008 r. zbyt mało zakrywek testowanych pod względem zgodności z dyrektywą 2002/72/WE będzie dostępnych na rynku na potrzeby pakowania przez przemysł spożywczy szczególnych rodzajów żywności, takich jak żywność w oleju, pesto i tłuste sosy. Niektóre z opracowanych rozwiązań nie mogą być stosowane do wszystkich rodzajów produktów. Inne nie mogą być stosowane w zakrywkach wszystkich rozmiarów. W przypadku wielu rozwiązań nie jest jeszcze znana szczelność zamknięcia w razie długotrwałego przechowywania ani właściwości w zakresie migracji.

(4)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 372/2007 (4) reguluje wprowadzanie do obrotu uszczelek do zakrywek, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit trzeci lit. b) dyrektywy 2007/19/WE w okresie przejściowym poprzedzającym wdrożenie tej dyrektywy. Ustala ono przejściowe SML dla sumy plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek, tak aby swobodny obrót

Zakrywki zgodne z wymaganiami dyrektywy 2007/19/WE będą dostępne dopiero od lipca 2008 r. i z tą datą rozpocznie się testowanie przez przemysł spożywczy rozwiązań możliwych do zastosowania w zakrywkach. Biorąc pod uwagę fakt, że tłuste produkty żywnościowe pakowane z użyciem tych zakrywek są produkowane sezonowo i że producenci żywności potrzebują pewnej ilości czasu na testowanie i wybór rozwiązań odpowiednich do swoich produktów, niezbędne jest ustanowienie kolejnego okresu przejściowego, w trakcie którego zakrywki zgodne z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 372/2007 mogą być używane do pakowania żywności w drodze odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 akapit trzeci lit. b) dyrektywy 2007/19/WE. Zgodnie z lit. d) wspomnianego akapitu trzeciego okres przejściowy zakończy się dnia 30 kwietnia 2009 r.

(5)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 372/2007 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(1) Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4. (2) Dz.U. L 91 z 31.3.2007, s. 17. Sprostowanie w Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 50. (3) Dz.U. L 220 z 15.8.2002, s. 18. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/39/WE (Dz.U. L 63 z 7.3.2008, s. 6). (4) Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 9.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

25.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/13

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 372/2007 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 W drodze odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 akapit trzeci lit. b) dyrektywy 2007/19/WE zakrywki zawierające warstwy lub powłoki z tworzyw sztucznych tworzące

uszczelki w tych zakrywkach, które łącznie składają się z co najmniej dwóch warstw materiałów różnego rodzaju, mogą być wprowadzane do obrotu we Wspólnocie, jeśli są zgodne z ograniczeniami i specyfikacjami opisanymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.”;

2) w art. 2 datę „30 czerwca 2008 r.” zastępuje się datą „30 kwietnia 2009 r.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 46 z 200825.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 286 z 31.10.2007)

 • Dz. U. L164 - 44 z 200825.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/485/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

 • Dz. U. L164 - 43 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2883) (1)

 • Dz. U. L164 - 41 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2722)

 • Dz. U. L164 - 19 z 200825.6.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (1)

 • Dz. U. L164 - 16 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. wprowadzające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 412/2008 otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalającego zarządzanie tym kontyngentem

 • Dz. U. L164 - 14 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

 • Dz. U. L164 - 10 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 595/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.