Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

Data ogłoszenia:2008-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 14

L 164/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 121 lit. d) w powiązaniu z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W celu uniknięcia nierównego traktowania jaj wyprodukowanych we Wspólnocie i jaj przywożonych do Wspólnoty po upływie okresu przejściowego niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 lipca 2008 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 589/2008 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 11 Znakowanie jaj dostarczanych przemysłu spożywczego bezpośrednio do

W związku z uproszczeniem norm handlowych odnoszących się do jaj państwa członkowskie powinny zwalniać z wymogu znakowania wyłącznie na wniosek podmiotów gospodarczych. Jednakże w celu umożliwienia administracjom państw członkowskich wdrożenia nowych przepisów ustanowiono, w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (2), rozsądny okres przejściowy o długości jednego roku, trwający od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w odniesieniu do obowiązku znakowania jaj przeznaczonych do przetworzenia, uprzednio wyprodukowanych we Wspólnocie albo w krajach trzecich. Od dnia 1 lipca 2008 r. pochodzące ze Wspólnoty jaja przeznaczone do przetworzenia mogą nie być objęte wymogiem znakowania na podstawie decyzji właściwych organów państw członkowskich. Dla produktów przywożonych z krajów trzecich nie przewidziano podobnych środków. W odniesieniu do klauzuli narodowej ustanowionej w art. 2.1 Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu takie ewentualne zwolnienie z wymogu znakowania powinno mieć zastosowanie przy jednoczesnym poszanowaniu zasady niedyskryminacji produktów przywożonych z krajów trzecich. W przypadku przyznania takiego zwolnienia z wymogu znakowania należy ustanowić przepisy mające na celu kontrolę ostatecznego przeznaczenia takich nieoznakowanych jaj w przemyśle spożywczym. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 589/2008.

1. O ile przepisy sanitarne nie stanowią inaczej, państwa członkowskie mogą zwolnić przedsiębiorstwa z obowiązku znakowania jaj ustanowionego w załączniku XIV część A III ust. 1 oraz w załączniku XIV część A IV ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 na wniosek tych przedsiębiorstw, w przypadku gdy jaja są dostarczane do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:

(2)

a) państwa członkowskie, w których znajdują się miejsca produkcji, przed przystąpieniem do jakiejkolwiek dostawy odpowiednio informują właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich o przyznaniu zwolnienia z obowiązku znakowania; b) gdy zwolnienie dotyczy dostawcy, którego siedziba znajduje się w kraju trzecim, jaja dostarczane są dla przemysłu w celu przetworzenia pod warunkiem, że ich ostateczne przeznaczenie podlega kontroli właściwych organów państwa członkowskiego przyznającego zwolnienie; c) dostawa podlega całkowicie odpowiedzialności przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, które w związku z tym zobowiązuje się do wykorzystania jaj wyłącznie w celu przetworzenia.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61). (2) Dz.U. L 132 z 24.5.2007, s. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1336/2007 (Dz.U. L 298 z 16.11.2007, s. 3). Rozporządzenie (WE) nr 557/2007 zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 589 (Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 6) od dnia 1 lipca 2008 r.

25.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/15

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 46 z 200825.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 286 z 31.10.2007)

 • Dz. U. L164 - 44 z 200825.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/485/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

 • Dz. U. L164 - 43 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2883) (1)

 • Dz. U. L164 - 41 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2722)

 • Dz. U. L164 - 19 z 200825.6.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (1)

 • Dz. U. L164 - 16 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. wprowadzające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 412/2008 otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalającego zarządzanie tym kontyngentem

 • Dz. U. L164 - 12 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 372/2007 ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L164 - 10 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 595/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.