Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2722)

Data ogłoszenia:2008-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 41

25.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/41

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2722)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)


(2008/483/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nego rozporządzenia ustanawia zasady dotyczące kosztów kwalifikujących się do wsparcia finansowego Wspólnoty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 3 ust. 5 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzją Komisji 2006/777/WE z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (3) przyznano wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Niemiec w koszty poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w 2006 r. Zgodnie z wymienioną decyzją wypłacono pierwszą transzę w wysokości 5 000 000 EUR.

(1)

Decyzją 90/424/EWG ustalono procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. W celu wsparcia jak najszybszego zwalczenia klasycznego pomoru świń, Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w wydatki kwalifikowalne poniesione przez państwa członkowskie. Artykuł 3 ust. 5 tiret pierwsze tej decyzji ustanawia zasady dotyczące wartości procentowej, którą należy zastosować do kosztów poniesionych przez państwa członkowskie.

(4)

W dniu 6 grudnia 2006 r. Niemcy złożyły oficjalny wniosek o zwrot określony w art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(5)

W dniach 23–27 kwietnia 2007 r. Komisja przeprowadziła kontrolę na miejscu określoną w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 349/2005. Uwagi Komisji, sposób obliczenia kosztów kwalifikowalnych oraz końcowe wnioski zostały przekazane Niemcom pismem z dnia 6 lutego 2008 r.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 ustanowiono zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (2). Artykuł 3 wspomnia-

(6)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1). (2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

Wypłatę wkładu finansowego Wspólnoty należy uzależnić od rzeczywistego przeprowadzenia zaplanowanych działań i dostarczenia przez władze w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji.

(3) Dz.U. L 314 z 15.11.2006, s. 37.

L 164/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2008

(7)

Niemieckie władze całkowicie wypełniły zobowiązania techniczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 2 decyzji Rady 90/424/EWG i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 349/2005. W świetle powyższego należy teraz ustalić całkowitą kwotę wsparcia finansowego Wspólnoty z tytułu wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku ze zwalczaniem klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Zasady wypłaty wkładu finansowego Pozostałą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty ustala się na 3 315 827,65 EUR.

(8)

Artykuł 3 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2008 r.

Artykuł 1 Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Niemiec Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze zwalczaniem klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. ustala się na 8 315 827,65 EUR. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 46 z 200825.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 286 z 31.10.2007)

 • Dz. U. L164 - 44 z 200825.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/485/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

 • Dz. U. L164 - 43 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2883) (1)

 • Dz. U. L164 - 19 z 200825.6.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (1)

 • Dz. U. L164 - 16 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. wprowadzające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 412/2008 otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalającego zarządzanie tym kontyngentem

 • Dz. U. L164 - 14 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

 • Dz. U. L164 - 12 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 372/2007 ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L164 - 10 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 595/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.