Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2883) (1)

Data ogłoszenia:2008-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 43

25.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/43

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2883)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/484/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 87 i 88, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001, w celu zagwarantowania odpowiedniego okresu przejściowego do wejścia w życie ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych,


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Okres obowiązywania rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1), rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (2) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (3) przedłużono do dnia 30 czerwca 2008 r. na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (4). Okres obowiązywania decyzji Komisji zatwierdzających programy pomocy państwa na podstawie rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 został przedłużony do dnia 30 czerwca 2008 r. na mocy decyzji nr 2007/72/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. na mocy decyzji Komisji (5). W związku z tym, że przyjęcie i publikacja w Dzienniku Urzędowym ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (6) zastępującego wyżej wymienione rozporządzenia, jest planowana po 30 czerwca 2008 r., konieczne jest przedłużenie na określony okres obowiązywania decyzji Komisji, zatwierdzających programy pomocy państwa na podstawie rozporządzeń (WE) nr

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla odpowiednich środków wymienionych w pkt 107 tiret trzeci Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 z dnia 4 marca 2006 r. (7) i przyjętych przez wszystkie państwa członkowskie, okres obowiązywania decyzji Komisji, zatwierdzających, przed wejściem w życie niniejszej decyzji, programy pomocy państwa na podstawie rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) 68/2001 przedłuża się do 30 września 2008 r.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzję stosuje się od dnia 1 czerwca 2008 r.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 337 z 13.12.2002, s. 3; rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006 (Dz.U. L 187 z 8.7.2006, s. 8). (2) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 33; rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006. (3) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 20; rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006. (4) Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 85. (5) Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 180. (6) Dz.U. C 210 z 8.9.2007, s. 14.

(7) Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 46 z 200825.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 286 z 31.10.2007)

 • Dz. U. L164 - 44 z 200825.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/485/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

 • Dz. U. L164 - 41 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2722)

 • Dz. U. L164 - 19 z 200825.6.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (1)

 • Dz. U. L164 - 16 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. wprowadzające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 412/2008 otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalającego zarządzanie tym kontyngentem

 • Dz. U. L164 - 14 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

 • Dz. U. L164 - 12 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 372/2007 ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L164 - 10 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 595/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.