Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 46

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 286 z 31.10.2007)

Data ogłoszenia:2008-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 46

L 164/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286 z dnia 31 października 2007 r.) Strona 6, dział 54: zamiast: „Włókna ciągłe chemiczne”,

powinno być: „Włókna ciągłe chemiczne; pasek i podobne z materiałów włókienniczych chemicznych”.


Strona 54: skreśla się: przypis 3; kod 0304 19 99, trzecia kolumna: zamiast: powinno być: „15 (2) (3)”, „15 (2)”.

Strona 56: dodaje się następujący przypis: „(3) Niższa stawka celna 11,4 % stosowana do dnia 16 grudnia 2009 r. (rozporządzenie Rady (WE) nr 1839/2006 (Dz. U. L 355 z 15.12.2006, str. 1)).”. Strona 56, kod 0304 29 99, trzecia kolumna: zamiast: powinno być: „15 (1)”, „15 (1) (3)”.

Strona 118, kod 1511 90 11 zamiast powinno być „12,8 (1)”, „12,8”.

Strona 118, kod 1511 90 19, trzecia kolumna: zamiast powinno być „10,9”, „10,9 (1)”.

Strona 126, kod 1602 50 31, druga kolumna: zamiast: „Wołowina peklowana (corned beef)”,

powinno być: „Wołowina peklowana (corned beef), w opakowaniach hermetycznych”.

Strona 431, kod 7007, druga kolumna: zamiast: „Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego:”,

powinno być: „Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego:”.

Strona 431, kod 7007 1, druga kolumna: zamiast: „Szkło bezpieczne hartowane (temperowane):”,

powinno być: „Szkło bezpieczne hartowane:”.

25.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/47

Strona 456, kod 7216 2, druga kolumna: zamiast: „Kątowniki nierównoramienne lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mm:”,

powinno być: „Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości mniejszej niż 80 mm:”. Strona 456, kod 7216 21 00, druga kolumna: zamiast: „Kątowniki nierównoramienne”,

powinno być: „Kątowniki”. Strona 584, kod 8544 49 91, druga kolumna: zamiast: „Druty i kable o średnicy pojedynczego przewodu nieprzekraczającej 0,51 mm”,

powinno być: „Druty i kable o średnicy pojedynczego przewodu przekraczającej 0,51 mm”. Strona 618, kod 9030 20 10, druga kolumna: zamiast: „katoda”,

powinno być: „Katodowe”. Strona 813, poniżej tytutu załącznika 4: dodaje się: „Przedrostki i przyrostki mogą być (na przykład chlorowodorek fosforanu). Mogą one być poprzedzone przedrostkiem wskazującym wielokrotność, takim jak bi, bis, di, hemi, hepta, heksa, mono, penta, seskwi, tetra, tri, tris… (na przykład dioctan). W taki sam sposób można używać synonimów i nazw systematycznych. Skrót INN oznacza międzynarodowe niezastrzeżone nazwy dla substancji farmaceutycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Skrót INNRG oznacza międzynarodowe niezastrzeżone nazwy (INN) dla substancji farmaceutycznych, nazwy dla rodników i grup, pełny wykaz z 2004 r. Skrót INNCN oznacza nazwę chemiczną lub systematyczną podaną w wykazie międzynarodowych niezastrzeżonych nazwy (INN) dla substancji farmaceutycznych, nazwy dla rodników i grup, pełny wykaz z 2004 r.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 164 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 44 z 200825.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/485/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga)

 • Dz. U. L164 - 43 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2883) (1)

 • Dz. U. L164 - 41 z 200825.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2008 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2722)

 • Dz. U. L164 - 19 z 200825.6.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (1)

 • Dz. U. L164 - 16 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. wprowadzające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 412/2008 otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalającego zarządzanie tym kontyngentem

 • Dz. U. L164 - 14 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych odnoszących się do jaj

 • Dz. U. L164 - 12 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 372/2007 ustanawiające przejściowe limity migracji plastyfikatorów stosowanych w uszczelkach do zakrywek przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L164 - 10 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L164 - 1 z 200825.6.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 595/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.