Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków ochronnych mających zastosowanie do określonych produktów rybołówstwa przywożonych z Gabonu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2008-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2

(3) Dz.U. L 61 z 18.3.1995, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/52/WE (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 10). (4) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 29. (5) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352).

L 165/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2008

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

3. Stosować należy wspólny format sprawozdań określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Państwa członkowskie nie zezwalają na przywóz produktów określonych w art. 1, które uznane są za niezgodne z przepisami określonymi w art. 2 ust. 1. Artykuł 4 Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia zostaje obciążony wysyłający, odbiorca lub odpowiednio ich przedstawiciele. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie jest poddawane przeglądowi w świetle gwarancji udzielonych przez właściwe władze Gabonu oraz na podstawie wyników testów określonych w art. 2. W celu zweryfikowania przyznanych gwarancji konieczna może być nowa inspekcja Komisji. Artykuł 6 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do produktów rybołówstwa pochodzących z Gabonu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które objęte są rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006 odnośnie do metali ciężkich lub dyrektywą 95/2/WE odnośnie do siarczynów. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie, przy użyciu planów pobierania próbek oraz metod analitycznych, zapewniają poddanie każdej przesyłki produktów objętych art. 1 niezbędnym testom w celu upewnienia się, że przedmiotowe produkty są zgodne z przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006 odnośnie do metali ciężkich oraz w dyrektywie 95/2/WE odnośnie do siarczynów. W przypadku metali ciężkich pobieranie próbek i analiza będą przeprowadzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 333/2007. 2. Co trzy miesiące państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie zawierające wszystkie wyniki analityczne w ramach urzędowych kontroli przesyłek produktów wymienionych w ust. 1. Sprawozdanie to powinno być przedłożone w miesiącu następującym po każdym kwartale (kwiecień, lipiec, październik i styczeń).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

26.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/5

ZAŁĄCZNIK Wspólny format sprawozdania, o którym mowa w art. 2 ust. 3 Wyniki kontroli określonych produktów rybołówstwa z Gabonu odnośnie do metali ciężkich i siarczynów Państwo powiadamiające: Rok: Kwartał:

Granica wykrywalności (tylko dla metali ciężkich) [mg/kg]

Rodzaj produktu rybołówstwa

Kod próbki

Data analizy [dd/mm/rrrr]

Analizowana substancja [np. Pb, Cd, Hg, siarczyn] (1)

Wynik [mg/kg] (2)

Niepewność pomiaru (tylko dla metali ciężkich) [x ± U] (3)

Zgodność [tak/nie]

Granica oznaczalności (tylko dla metali ciężkich) [mg/kg]

(1) Proszę podać każdy analit w oddzielnym wierszu. (2) W przypadku siarczynów wyniki należy podać jako SO2. (3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 333/2007.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 41 z 200826.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/487/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. wspierające w ramach Europejskiej strategii bezpieczeństwa powszechne stosowanie i wprowadzanie w życie Konwencji z 1997 r. o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu

 • Dz. U. L165 - 11 z 200826.6.2008

  Regulamin nr 12 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

 • Dz. U. L165 - 10 z 200826.6.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati

 • Dz. U. L165 - 8 z 200826.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania połowy składu zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L165 - 7 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L165 - 6 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L165 - 1 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.