Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków ochronnych mających zastosowanie do określonych produktów rybołówstwa przywożonych z Gabonu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2008-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 3

Strona 1 z 2
26.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 601/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków ochronnych mających zastosowanie do określonych produktów rybołówstwa przywożonych z Gabonu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (3) ustanawia najwyższe dopuszczalne poziomy siarczynów w określonych produktach rybołówstwa.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b),

(6)

Państwa członkowskie powinny zatem przeprowadzać odpowiednie kontrole określonych produktów rybołówstwa z Gabonu po ich dotarciu do granic Wspólnoty, aby zapewnić zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1881/2006 oraz z dyrektywą 95/2/WE odnośnie do, odpowiednio, metali ciężkich i siarczynów.

a także mając na uwadze, co następuje:

Państwa członkowskie powinny stosować odpowiednie plany pobierania próbek i metody analityczne dla tych kontroli. W przypadku pobierania próbek i analizy metali ciężkich zastosowanie ma rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 (4).

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 należy podjąć konieczne środki w sytuacji, kiedy bezsprzecznie żywność przywożona z kraju trzeciego może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska, a zagrożenie to nie może zostać w zadowalającym stopniu ograniczone poprzez zastosowanie środków przez państwo lub państwa członkowskie, których sprawa dotyczy.

(7)

(2)

Podczas wspólnotowej inspekcji przeprowadzonej w Gabonie w 2007 r. odkryto poważne braki w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty Europejskiej. Stwierdzono poważne uchybienia, w szczególności odnośnie do zdolności władz Gabonu do podjęcia działań naprawczych w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu metali ciężkich i siarczynów.

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ustanawia system szybkiego alarmowania w zakresie żywności i paszy, który powinien być wykorzystywany do wdrożenia wymogu wzajemnego informowania przewidzianego w art. 22 ust. 2 dyrektywy Rady 97/78/WE (5). Ponadto państwa członkowskie w swoich okresowych sprawozdaniach będą informować Komisję o wszystkich wynikach analitycznych w ramach urzędowych kontroli przesyłek produktów rybołówstwa pochodzących z Gabonu, objętych tym rozporządzeniem.

(8)

Rozporządzenie powinno zostać zweryfikowane po roku w świetle gwarancji udzielonych przez właściwe władze Gabonu i na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez państwa członkowskie. W celu zweryfikowania przyznanych gwarancji konieczna może być nowa inspekcja Komisji.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (2) ustanawia dopuszczalne poziomy metali ciężkich w określonych produktach rybołówstwa.

(9)

Wszystkimi kosztami ponoszonymi w związku ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia zostaje obciążony wysyłający, odbiorca lub jego przedstawiciel.

(10) (4)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 202/2008 (Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 17). (2) Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1126/2007 (Dz.U. L 255 z 29.9.2007, s. 14).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 41 z 200826.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/487/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. wspierające w ramach Europejskiej strategii bezpieczeństwa powszechne stosowanie i wprowadzanie w życie Konwencji z 1997 r. o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu

 • Dz. U. L165 - 11 z 200826.6.2008

  Regulamin nr 12 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

 • Dz. U. L165 - 10 z 200826.6.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati

 • Dz. U. L165 - 8 z 200826.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania połowy składu zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L165 - 7 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L165 - 6 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L165 - 1 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.