Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 41

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/487/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. wspierające w ramach Europejskiej strategii bezpieczeństwa powszechne stosowanie i wprowadzanie w życie Konwencji z 1997 r. o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu

Data ogłoszenia:2008-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 41

Strona 1 z 3
26.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/41

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/487/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. wspierające w ramach Europejskiej strategii bezpieczeństwa powszechne stosowanie i wprowadzanie w życie Konwencji z 1997 r. o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje: W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła Europejską strategię bezpieczeństwa, która wzywa do ustanowienia porządku międzynarodowego opartego na skutecznym multilateralizmie. Europejska strategia bezpieczeństwa uznaje Kartę Narodów Zjednoczonych za zasadniczy dokument, na którym opierają się stosunki międzynarodowe. Priorytetem Unii Europejskiej jest wzmocnienie Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz pomoc w dostarczaniu jej instrumentów, które umożliwią jej spełnianie obowiązków oraz skuteczne działanie. Rezolucja nr 51/45 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 grudnia 1996 r. wezwała wszystkie państwa do aktywnej realizacji prawnie wiążącej międzynarodowej umowy zakazującej użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych. Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu („konwencja”) została otwarta do podpisu dnia 3 grudnia 1997 r. i weszła w życie dnia 1 marca 1999 r. Konwencja ta jest wszechstronnym międzynarodowym instrumentem odnoszącym się do wszystkich kwestii związanych z minami przeciwpiechotnymi, w tym ich stosowania, produkcji i handlu nimi, pomocy ofiarom, usuwania min oraz niszczenia ich składów. W grudniu 2004 r. państwa strony konwencji przyjęły plan działania z Nairobi na lata 2005–2009 i uzgodniły różne ustalenia dotyczące powszechnego stosowania i wprowadzania w życie konwencji we wszystkich jej aspektach.

(1)

W grudniu 2007 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję nr 62/41 w sprawie wprowadzenia w życie konwencji, zachęcając wszystkie państwa, które jeszcze jej nie podpisały, do bezzwłocznego przystąpienia do niej, wzywając wszystkie państwa, które ją podpisały, lecz jej nie ratyfikowały, do bezzwłocznego jej ratyfikowania oraz wzywając wszystkie państwa, aby w miarę możliwości propagowały przestrzeganie konwencji przez kontakty dwustronne, subregionalne, regionalne i wielostronne, a także przez popularyzację tej koncepcji, organizowanie seminariów oraz przez inne działania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 1. Aby wspierać wprowadzenie w życie Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu („konwencji”) zgodnie z rezolucją nr 62/41 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska („UE”) dąży do osiągnięcia następujących celów:

(2)

a) propagowania powszechnego stosowania konwencji oraz wspierania przygotowania drugiej konferencji przeglądowej konwencji, która ma się odbyć w 2009 r.; b) wspierania pełnego wprowadzenia w życie konwencji przez państwa strony.

(3)

2. Aby osiągnąć cele, o których mowa w ust. 1, UE realizuje następujące projekty:

(4)

a) organizacja nie więcej niż sześciu regionalnych i subregionalnych seminariów mających na celu zwiększenie liczby państw przystępujących do konwencji i ją ratyfikujących oraz przygotowanie drugiej konferencji przeglądowej, która ma się odbyć w 2009 r.;

L 165/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2008

b) stałe udzielanie porad technicznych oraz odbycie nie więcej niż 25 ukierunkowanych technicznych wizyt doradczych w państwach stronach, mających na celu opracowanie zaleceń dotyczących pełnego wprowadzenia w życie konwencji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 11 z 200826.6.2008

  Regulamin nr 12 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

 • Dz. U. L165 - 10 z 200826.6.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati

 • Dz. U. L165 - 8 z 200826.6.2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania połowy składu zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. L165 - 7 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L165 - 6 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L165 - 3 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków ochronnych mających zastosowanie do określonych produktów rybołówstwa przywożonych z Gabonu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L165 - 1 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.