Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania połowy składu zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Data ogłoszenia:2008-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 8

L 165/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie mianowania połowy składu zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (2008/486/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 25 ust. 1, uwzględniając listę kandydatów przedłożoną Radzie przez Komisję Wspólnot Europejskich, uwzględniając opinię wyrażoną przez Parlament Europejski, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

najwyższych standardów kompetencji, szerokiego zakresu wymaganej fachowości, na przykład w zakresie zarządzania i administracji publicznej, oraz możliwie najszerszej pod względem geograficznym reprezentacji w obrębie Unii.

(4)

Trzech z tych członków powinno posiadać doświadczenie w pracy organizacji konsumenckich i innych grup zajmujących się tematyką łańcucha żywnościowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Następujące osoby zostają mianowane członkami zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.: — Davies, Sue (*) — Facelli, Piergiuseppe — Horst, Matthias (*) — Pogačnik, Milan — Ruprich, Jiří — Turunen, Sinikka (*) — Url, Bernhard.

(*) Członek, który ma doświadczenie w pracy organizacji konsumenckich i innych grup zajmujących się tematyką łańcucha żywnościowego.

Nieodzowne jest zapewnienie niezależności, wysokich standardów naukowych, przejrzystości i sprawności działania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Niezbędna jest również współpraca z państwami członkowskimi. Kadencja połowy składu zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności zakończy się w dniu 30 czerwca 2008 r. W celu mianowania siedmiu nowych członków zarządu dokonano analizy kandydatur na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Komisję oraz z uwzględnieniem opinii Parlamentu Europejskiego. Celem jest zapewnienie

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 202/2008 (Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 17).

26.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/9

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 czerwca 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 165 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 41 z 200826.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/487/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. wspierające w ramach Europejskiej strategii bezpieczeństwa powszechne stosowanie i wprowadzanie w życie Konwencji z 1997 r. o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu

 • Dz. U. L165 - 11 z 200826.6.2008

  Regulamin nr 12 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

 • Dz. U. L165 - 10 z 200826.6.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kiribati

 • Dz. U. L165 - 7 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 412/2008

 • Dz. U. L165 - 6 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa wołowego i cielęcego mrożonego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 431/2008

 • Dz. U. L165 - 3 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków ochronnych mających zastosowanie do określonych produktów rybołówstwa przywożonych z Gabonu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L165 - 1 z 200826.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.