Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2008-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 1

Strona 1 z 2
28.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 615/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 ustanawia działania wspierające lokalne produkty rolne w ogóle, ma zatem szerszy zakres zastosowania niż art. 3. Należy zatem zmienić art. 7 wspomnianego rozporządzenia, wprowadzając odnośnik do tytułu II części trzeciej Traktatu, uwzględniając tym samym produkty rolne, produkty hodowli bydła i rybołówstwa oraz produkty pierwszego przetworzenia bezpośrednio związane ze wspomnianymi produktami.

Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 (2) ustanawia zakres stosowania rozporządzenia i podaje definicję mniejszych wysp. Z doświadczenia uzyskanego w ramach stosowania wspomnianego rozporządzenia wynika, że jego zakres powinien zostać odpowiednio zmieniony. Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 wprowadza szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw, mające na celu złagodzenie problemów wynikających ze szczególnego położenia geograficznego niektórych wysp Morza Egejskiego, powodującego zwiększone koszty dostaw produktów niezbędnych do spożycia przez ludzi, dla przetwórstwa lub jako środki produkcji rolnej. Produkty, o których mowa, zostały wyszczególnione w załączniku I do Traktatu. W związku z tym należy zmienić art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006, wprowadzając odnośnik do załącznika I i w ten sposób ograniczyć zastosowanie tego artykułu wyłącznie do produktów wymienionych w tym załączniku. Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 ustanawia procedurę przyjmowania szczegółowych zasad stosowania przepisów rozdziału II wspomnianego rozporządzenia. W związku z tym, że podobny przepis został ustanowiony w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 i odnosi się do stosowania rozporządzenia w całości, należy skreślić art. 6.

(2)

Artykuł 9 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1405/2006 określa, poza innymi kwestiami, które będą zawarte w programie wsparcia, przepisy dotyczące kontroli i sankcji administracyjnych. Przepisy krajowe dotyczące kontroli i sankcji administracyjnych nie mogą jednak podlegać zatwierdzeniu w ramach wspólnotowego programu wsparcia dla mniejszych wysp Morza Egejskiego. Wspomniane przepisy krajowe mogą być zgłaszane Komisji jedynie zgodnie z art. 16 wspomnianego rozporządzenia. Należy zatem zmienić art. 9 lit. e), tak aby wykluczyć wszelkie przepisy dotyczące kontroli i sankcji administracyjnych, które będą zawarte w programie przedstawionym przez właściwe organy Grecji.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(7)

(3)

Większość środków, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1405/2006, stanowi płatności bezpośrednie i powinna być uwzględniona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 (3). Wpis dotyczący wysp Morza Egejskiego został omyłkowo skreślony z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 przez art. 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1405/2006. Należy zatem odpowiednio zmienić wspomniany załącznik I ze skutkiem od daty wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1405/2006,

(1) Opinia z dnia 5 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 265 z 26.9.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 168 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 44 z 200828.6.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 972/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu ryżu Basmati oraz przejściowego systemu kontroli w celu określenia jego pochodzenia (  Dz.U. L 176 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L168 - 42 z 200828.6.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/491/WPZiB z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200828.6.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUSEC/2/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca mianowania szefa doradczej i pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC DR Konga)

 • Dz. U. L168 - 38 z 200828.6.2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. dotycząca tymczasowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3312)

 • Dz. U. L168 - 36 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/65/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 91/439/EWG w sprawie praw jazdy

 • Dz. U. L168 - 31 z 200828.6.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/64/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I–IV do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 27 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 386/2008 ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 20 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierające stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych

 • Dz. U. L168 - 17 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. dostosowujące ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu w ramach protokołu AKP oraz umowy z Indiami na okres dostaw 2007/2008

 • Dz. U. L168 - 5 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego

 • Dz. U. L168 - 3 z 200828.6.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.